ŠAMALÍK, J. Možnosti využití obnovitelných zdrojů pro krytí energetických potřeb RD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student prokázal schopnost samostatně zpracovat zadaný problém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fortelný, Zdeněk

Bakalářská práce je zaměřena na využítí obnovitelných zdrojů pro energetické potřeby rodinného domu a dává ucelený přehled jejich možností. Student splnil všechny body zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Práce s literaturou včetně citací A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20515