VLČEK, J. Generátor přenosových funkcí silnoproudých vedení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Mlýnek, Petr

Zadání považuji za splněné. Student pracoval aktivně. Praktická část práce byla realizována precizně, ale popis měření, realizovaných programů a výsledků měl být proveden podrobněji. Navrhuji hodnocení B/85.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Martinásek, Zdeněk

Bakalářská práce si kladla za cíl vytvořit generátor přenosových funkcí silnoproudých vedení. V teoretické části se práce zabývá problematikou technologie PLC a vlastnostmi přenosové trasy. Tato část práce je velice dobře zpracovaná a vyskytují se zde jen drobné formální nedostatky např. za odrážkami nejsou čárky kapitola 1.2.1, dle mého názoru jsou zbytečně použity nadpisy úrovně 3 (1.2.1 a 1.2.2). V praktické části byly změřeny přenosové funkce pro sedm vybraných topologií, které byly porovnány s numerickými modely. V této části bych vytknul nedostatečný popis experimentálního pracoviště, očekával bych alespoň blokové schéma pracoviště a podrobnější postup měření. Výsledky měření jsou přehledně řazeny a graficky dobře zobrazeny, ale nedostatečným způsobem komentovány. Poslední částí práce je vytvořený generátor přenosové funkce v programu Matlab. Program je funkční a splňuje zadání. Opět zde chybí podrobnější popis programu v práci, chybí zde implementace a komentář důležitých částí programu, odůvodnění atd. K implementaci programu bych vytknul malou drobnost a to neošetření chybových vstupních stavů a výjimek, pokud je vložen chybný vstupní parametr (písmeno namísto požadované číslice 1- 3 nebo číslici mimo rozsah) program by uživatele měl informovat korektním způsobem. Výsledky programu v práci jsou také nedostatečně komentovány. K práci nemám žádné další výhrady a dle výše popsaných faktů navrhuji hodnotit známkou dobře, C.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 52125