MÉSZÁROS, G. Využití energie větru s akumulací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student prokázal schopnost samostatně zpracovat a řešit zadaný problém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chroboczek, Libor

Bakalářská práce má na první pohled pěknou grafickou a stylistickou úpravu.Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a svým obsahem práce splňuje podmínky zadání. V textu se vyskytují pouze drobné tiskové chyby, které mají na kvalitu práce zanedbatelný vliv.

Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20509