VRÁNA, M. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Otázka: popište rozdíl mezi archivací a zálohováním dat. Jak budou zálohovaná data v navrhovaném řešení

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rašková, Kateřina

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 49219