KALINA, L. Syntéza aluminátosilikátových systémů na bázi geopolymerů orientovaná na využívání sekundárních surovin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Havlica, Jaromír

Student svědomitě plnil úkoly požadované pro splnění podmínek studia v DSP . V termínech absolvoval jednotlivé zkoušky a u státní doktorské zkoušky prokázal vysokou úroveň znalostí. Je experimentálně zručný a dobře organizoval svou vědeckou práci a přípravu experimentů. Zúčastnil se prací, které umožnily nákup špičkové experimentální techniky. Při zkouškách a vědeckých diskusích je spolutvůrcem tvůrcem tvořivé atmosféry.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rovnaníková, Pavla

xx

Navrhovaná známka

Škvára, František

Disertační práce Ing. Lukáše Kaliny má celkem 107 stran a je doplněna seznamem literatury (64 odkazů). V prvé části disertační práce (teoretická část) dizertant provedl obsáhlý kritický pře-hled současných pohledů na syntézu a vlastnosti alkalicky aktivovaných materiálů.. Obsáhle se zabýval informacemi o alkalické aktivaci vysokopecní strusky a popílků. V další části teo-retického úvodu se zabýval rozborem informací o alkalické aktivaci směsných pojiv – strusky a popílků. V druhé části dizertační práce (experimentální část) se dizertant zabýval experimenty vedoucími k přípravě aluminátosilikátových polymerů. Dizertant použil při studiu řadu metod jako je stanovení mechanických vlastností, elektronová mikroskopie, bodová analýza na elektronové mikrosondě, rtg. difrakční analýza, stanovení vývoje hydratačního tepla, termic-ká analýza a další standardní cementářské metody. V experimentální části práce se diletant zabýval dále trvanlivostí připravených materi-álů vůči různým typům agresivního prostředí. V závěru práce jsou uvedeny výsledky z experimentálního betonářského velkorozmě-rového experimentu. Z uvedených výsledků vyplývá, že dizertant provedl velké množství pracných experi-mentů. Získané experimentální výsledky jsou obsáhle diskutovány a na základě této diskuze byly vysloveny adekvátní závěry. Práce je doplněna seznamem literatury, který ukazuje dobrou informovanost dizertan-ta o dané problematice. Práce je napsána pečlivě a přehledně. Je třeba vyzdvihnout úsilí dizertanta převést získané experimentální poznatky do be-tonářské praxe, což nebývá časté u disertačních prací.

Navrhovaná známka

Otázky

eVSKP id 49244