ŠUPÁK, L. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Hlavním rysem přístupu studenta ke zpracování zadaného úkolu je odvaha používat výrazné architektonické formy. Výsledný koncept potom nastoluje věčnou otázku míry kontextu novotvaru a řešeného prostoru . Návrh řešení prokazuje osobitý přístup autora k řešené struktuře, jasnou snahu uplatňovat stavební a architektonické prvky v souladu s jejich možnostmi.Koncepčním pojetím prostor a hmot dokazuje dostatek, či spíše správnou míru odvahy konfrontovat dané prostředí s prvky vlastního tvůrčího vyjádření.V průběhu práce prokazoval student určitou míru uvědomění si vlastní pozice v procesu architektonické tvorby. V budoucnu doporučují věnovat více pozornosti práci v reálném čase - správně si rozvrhnout vyměřený časový limit do potřebných úseků s vědomím termínu dokončení díla. Práce splňuje úkoly stanovené zadáním bakalářského projektu . Otázky a náměty k obhajobě: 1) Nebylo by lépe - v zájmu vyšší výpovědní hodnoty výkresu - zalomit řezovou čáru u řezu A-A' dveřními otvory, jak je ostatně zvykem v pozemním stavitelství ? 2) Nosná ocelová konstrukce z IPE profilů č.180 včetně doplňkových kovových profilů pro kotvení sendvičových panelů budou přiznány do interiéru jednotlivých pavilonů? Nechybí ve výkresech detailů vnitřní opláštění? 3) Jak budou technicky vyřešeny vrcholové části trojúhelníkových travnatých ploch v Holandské zahradě ve formě velmi ostrých úhlů, jaká je představa o budoucí údržbě takového prvku? 4) V textové části se hovoří o rekonstrukci objektu voliéry v hospodářské části zahrady. Ve vizualizacích se ovšem objevuje něco jako altán s výraznou střechou na rohových sloupcích. Jedná se tedy skutečně o rekonstrukci, či o nový objekt?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Pospíšil, Zdeněk

Základní dojem z předložené práce je dán zvoleným konceptem, ten se od minule nezměnil, proto je možno zopakovat, že urbanistický koncept této práce je velmi neutrální ve vztahu k ostatním částem zahrady, jakoby s ní ani přímo nesouvisel. Ve své podstatě by tento návrh mohl být použit kdekoliv, chybí mu určitý stupeň jedinečnosti a identifikace s řešeným územím. Za diskutabilní považuji koncept rozložení jednotlivých funkcí do samostatných pavilonů, čímž se komplikuje obslužný provoz. Za úvahu by stálo například technické propojení v podzemním podlaží. Za výrazný posun k lepšímu je možné považovat nové řešení nástupů do podzemního sálu s možností propojení restaurace a sálu suchou cestou. Grafická stylizace výkresové části brožury se od minulé prezentace rovněž poněkud zlepšila. Řada chybně zakreslených prvků a konstrukcí byla opravena. Závěrem je možné konstatovat, že práce splnila všechny úkoly kladené na bakalářský projekt.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B možné
Architektonické řešení B možné
Provozní řešení B funkční
Technicko konstrukční řešení B odpovídající
Formální úroveň B dobrá
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 24647