GROB, F. Logistika a zásobování v opravně základových desek plošných spojů pro notebooky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Špinka, Jiří

Diplomová práce řeší konkrétní zadání výrobní firmy. Pan Grob při zpracovávání zadání postupoval velice samostatně a aktivně, dílčí řešení průběžně konzultoval s vedoucím, práci dokončil v předstihu. Pracoval s literaturou zcela samostatně, využíval vhodné prameny, ve kterých se orientoval s přehledem a výborně je využil ve své práci. Prokázal inženýrské schopnosti samostatně řešit zadaný úkol, pracoval velice pečlivě a aktivně, předložená práce má vysokou úroveň. Doporučuji práci přijmout k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Starý, Jiří

Splnění požadavků zadání: Zadání diplomové práce bylo splněno diplomantem v plném rozsahu. Odborná úroveň práce Diplomová práce je na velmi dobré odborné úrovni. Diplomant řeší a rozebírá metodiku logistiky skladových zásob. Interpretace výsledků a jejich diskuse Diplomant podrobně rozebral problematiku zásobovací logistiky a zpracoval metodiku plánování logistických zásob. Navrhl program pro výpočet nezbytně nutného množství DPS, které je nutno objednat pro následnou třítýdenní servisní činnost. Je provedeno ekonomické hodnocení přínosu navrženého programu, diskuse rizik i rozbor chyby ve výpočtu z neopravitelných DPS. Formální zpracování práce: Práce je zpracována přehledně a je doplněna názornými obrázky. Použitá literatura je citována v práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 44/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 32835