ĽAŠOVÁ, Z. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Čas navíc, který získala Zuzana Ľašová na dopracování svého projektu, jí umožnil utvořit si trochu odstup. Díky tomu se jí snad podařilo přesvědčivěji prezentovat svůj koncept, což s jejím v dnešní digitální době poněkud neobvyklým přístupem zřejmě nebude nikdy jednoduché. Podepsalo se to zejména na celkově lepší čitelnosti výkresů, přesvědčivějších perspektivách a modelu, odpovídajícímu lépe bakalářské práci. Dle mého názoru je úkolem vedoucího práce zhodnotit především způsob, jakým autor projekt vytvořil a jak o něm byl schopen přemýšlet, a to je také předmětem mého hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Hurník, Petr

Jižní část zahrady byla v souladu s rozhodnutím komise dopracována, stejně jako model, detaily a navržené stavby. Dynamická kompozice zahradních úprav severní části zahrady je srozumitelná, přístup do posluchárny pomocí sklopné plošiny je možný, ani WC kavárny přístupné zvenku není u zahradních resp. parkových celků nijak výjimečné. Doporučuji k obhajobě. 0

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Logické chápání prostorů a aktivit je do jisté míry už přítomno v zadání, v pozici "předpolí" vůči městu. To je dobře.
Architektonické řešení C Těží z kvalit existujících staveb a doplňuje je jen "jemně". To je také dobře.
Provozní řešení C Vyhovující
Technicko konstrukční řešení C Vyhovující
Formální úroveň C Solidní, (ba efektní), škoda že ne precizní.
Navrhovaná známka
C
Body
75

eVSKP id 24646