VENCLŮ, J. CIP sanitační stanice - studený blok pivovaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kilkovský, Bohuslav

Student dokázal samostatně pracovat a stanovených cílů a požadavků dosáhnout. Proto předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jegla, Zdeněk

Uchazeč se ve své bakalářské práci zabývá problematikou CIP sanitační stanice pro studený blok pivovaru. Předložená bakalářská práce se tomuto tématu věnuje ve dvou částech. V první části práce jsou uvedeny základní informace o problematice sanitace, faktorech ovlivňujících výsledek sanitace, provedení CIP stanic, používaná zařízení, zásady technologie a jednotlivých komponent, typy stanic a základy jejich automatického řízení a bezpečnosti. Druhá část práce je zaměřena na praktický návrh CIP stanice. Uchazeč se při zpracování práce neřídil pokyny vedoucího práce a tudíž se nevyhnul poměrně značnému množství chyb formálního i technického charakteru. Zejména jde o následující oblasti: 1) Formální chyby práce: a) Práce je zbytečně rozčleněna číslováním na velkou řadu podkapitol, přičemž drtivá většina těchto podkapitol obsahuje pouze jednu až dvě věty. Typickým příkladem jsou například podkapitoly 4.5.1 až 4.5.4 . Celkově text potom působí dojmem jako by byl pořízen jako rychlý výtah ze všeobecné části technické zprávy od firmy pro konzultaci bakalářské práce. b) Je patrná velmi slabá práce s literaturou, ze čtyř zdrojů uvedených v seznamu literatury jsou v textu práce uvedeny odkazy na pouze dva z nich. c) Text je velmi chudý na doprovodné ilustrace, fotografie či obrázky. 2) Nepřesné uvádění procesních parametrů: a) Například v kap.3 uchazeč mluví o koncentraci, avšak nezmiňuje, že tím myslí koncentraci čistícího prostředku. To vyplyne až z kap. 3.2. Podobně je diskutován například význam tepoty v kap. 3.1, apod. b) V kap. 4.5 a následně v kap. 4.5.3 a 4.5.4 je diskutována problematika čištění tanku kyselinou, není však uvedeno jakou. c) V kap. 5.1 je uveden termín "..slitovaný povrch.." 3) Technické chyby: a) Jediný výpočtový vztah prezentovaný v práci - vztah pro Reynoldsovo číslo v kap.3.4 - je uveden s chybným popisem. b) Podávané informace o rychlostech toku tekutin uváděné v různých částech práce jsou v rozporu - např. v kap.3.4 na str.11 je uvedeno, že při studeném čištění se používá rychlost toku v potrubí 2,5-3,5 m/s, zatímco v kap. 5 na str. 17 je uvedeno, že rychlost toku v potrubí musí být menší než 2 m/s. c) Nejsou dodrženy zásady technického kreslení týkající se tloušťky a provedení čar ve výkresových schématech sanitačních, měřicích a regulačních prvků na str. 18 a 19. d) Druhá část práce věnovaná praktickému návrhu CIP stanice obsahuje pouze výsledné hodnoty zařízení, není uveden ani naznačen postup řešení ani výchozí použité vztahy. e) V textu není uveden žádný odkaz na technologické a dispoziční schéma CIP stanice uvedené v příloze práce, jenž pak působí dojmem, že tam jsou navíc a zbytečně. Přes výše zmíněné nedostatky však lze konstatovat, že uchazeč splnil požadavky a cíle zadání. Předloženou bakalářskou práci hodnotím uspokojivě/D a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 20590