OBORNÁ, J. Studium degradace biokompatibilních polymerů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vávrová, Milada

Předložená bakalářská práce byla experimentálního charakteru a řešila vysoce aktuální problematiku degradace biokompatibilních polymerů. Práce je sepsána na celkem 64 stranách a při jejím zpracování čerpala autorka bakalářské práce z celkem 66 literárních zdrojů, z nichž 55 bylo cizojazyčných z recenzovaných časopisů. Text práce, který je psán velmi pěknou češtinou, téměř bez překlepů, je bohatě doplněn grafy, tabulkami a obrázky. Cílem práce bylo sledování degradace biokompatibilních polymerů, přičemž sledovanými kopolymery byly kopolymer poly(mléčné-co-glykolové kyseliny a poly(ethylenglykolu). Pro stanovení produktů degradace byla použita vysokoúčinná kapalinová chromatografie s DAD a pro stanovení hmotnosti polymerního řetězce po degradaci byla použita gelová permeační chromatografie s refraktometrickým detektorem. V teoretické části jsou charakterizovány biopolymery, jejich biodegradabilita a biokompatibilita a metody charakterizace rozkladu polymerních produktů, v experimentální části jsou potom podrobně popsány pracovní postupy, a na základě stanovovaných analytů jsou vybrány způsoby jejich degradace. Ve výsledkové části jsou potom charakterizovány jednotlivé připravné kopolymery. Na základě aktivního přístupu k řešení složité problematiky a k získaných vysoce kvalitním výsledkům doporučuji její práci k obhajobě a hodnotím ji známkou "A" výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Márová, Ivana

Předložená práce je zaměřená na problematiku sledování průběhu degradace biokompatibilních kopolymerů kyseliny mléčné a glykolové. Jde o polymery využitelné v řadě odvětví včetně medicínských aplikací, studium jejich vlastností a kompatibility s živými systémy je tedy vysoce aktuální. V předložené práci byl studován zejména průběh degradace hydrogelů pomocí moderních instrumentálních technik - HPLC/UV-VIS a GPC/RI. Rozsáhlá práce s experimentální částí je sepsána na 64 stranách. Obsahuje kvalitní rešerši k problematice degradovatelných biokompatibilních polymerů a nadstandardní experimentální část. Dále práce obsahuje 7 příloh, přičemž výsledky jsou vhodně dokumentovány i v textu. Při zpracování rešeršní a metodické části bylo použito 66 literárních odkazů, většinou na cizojazyčné původní práce. Způsob citování i pořadí citací v textu odpovídá příslušné normě. Závěry jsou formulovány stručně, jasně a odpovídají naměřeným výsledkům. Formální stránce lze vytknout pouze místry neobratné formulace při převedení textu z cizojazyčných zdrojů do češtiny (viz níže). Uvedené drobné připomínky nesnižují vysokou úroveň rešeršní části práce ani mimořádnou úroveň a rozsah experimentální části. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji celkovou známkou "výborně" (A). Formální připomínky: - není vhodné směšovat cizojazyčné předpony a české termíny (př. co-monomer - str.16, kyselina mléčná-co-glykolová - str.50) - vysokoúčinná - slovo se píše dohromady (str. 50) - neobratný překlad a místy až zavádějící formulace - zejména str.11, 12 (toxicita kyseliny glykolové) .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19065