BEDNÁŘ, F. Kotle na tuhá paliva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Bakalářská práce výstižně zpracovává oblast malých kotlů pro vytápění fosilními palivy. Metoda vypracování je úměrná danému tématu. Práce je přehledná a logicky poskládaná, Práce naplňuje cíle uložené v zadání a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Štelcl, Otakar

Autor práce provedl rešerši na témata tuhá paliva a kotle na tuhá paliva. Část práce se zabývá porovnávacím výpočtem nákladů na vytápění vybraných kotlů na tuhá paliva. Až na drobné nesrovnalosti v kapitolách 2.2 a 2.3 je práce vypracována na velmi dobré úrovni, proto doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49272