BUŘIL, P. Teplotní vlastnosti elektrických strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Janda, Marcel

Student měl za úkol vyhodnotit teplotní charakteristiky asynchronního stroje při přerušovaném chodu. Provedl měření na konkrétním stroji. Dále vypočetl průběh oteplovacích a ochlazovacích charakteristik v programu Ansys Workbench. Dosažené výsledky porovnal a vyhodnotil. Student splnil všechny body zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 43/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Vítek, Ondřej

Předložená bakalářská práce má rozsah 57 stran a je rozčleněna do osmi kapitol včetně závěru. Cílem práce bylo vytvořit tepelný model konkrétního elektrického stroje v programu Ansys Workbench, provést teplotní měření na reálném stroji a porovnat získané výsledky. Z hlediska formálního zpracování lze práci vytknou následující nedostatky: hrubé pravopisné chyby, časté použití zbytečně krkolomných a nesrozumitelných slovních spojení a vět (např. "...zvyšující velikost hustoty sítě MKP modelu." nebo "Neodmyslitelné jsou nastavení u materiálů, reálné konstanty."), nevhodně zpracované grafy. Po obsahové stránce je značná část práce věnována až příliš detailnímu popisu přípravy modelu. Nevhodně se také objevují přímo jednotlivé kroky v menu programu Ansys pro nastavení určitého parametru. Na druhou stranu jsou jen okrajově popsány vlastnosti použitých materiálů, zadané okrajové podmínky, zdroje tepla. Přes uvedené nedostatky hodnotím předloženou bakalářskou práci kladně, neboť se student zabýval poměrně náročnou problematikou 3D modelování elektrického stroje pomocí metody konečných prvků. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 16/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 32880