PAVELKA, P. Feroelektrika v elektrickém poli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Frk, Martin

V teoretickém rozboru i v praktické části se diplomant zabýval popisem chování feroelektrik v elektrickém poli. V konkrétním případě se jednalo o vzorky titaničité keramiky dotované stroncierm. Z experimentální činnosti jsou v práci uvedeny pouze výsledky pro reálnou část komplexní permitivity. Hodnoty ztrátového činitele, resp. ztrátového čísla nejsou v práci uvedeny, přestože je popsán program na zobrazení tzv. hysterezní smyčky. S dosaženými výsledky se neztotožňuji, neboť hodnota relativní permitivity, v případě některých vzorků, je příliš vysoká. Vzhledem ke skutečnosti, že v práci není uveden žádný konkrétní výpočet, nemohl jsem chybu odhalit. Rovněž v práci postrádám matematickou interpretaci získaných výsledků a diskuzi nad vlivem příměsi na výsledné elektrické vlastnosti. V některých částech mně práce připomíná tzv. „slepenec“ různých prací a článků, které, ne vždy, na sebe navazují. Studentova aktivita byla rozložena v průběhu celého akademického roku velice nerovnoměrně, byť měl stále přístup do laboratoří a měl k dispozici i přístrojové vybavení k osobnímu použití. Intenzita práce se rapidně zvyšovala s blížícím se termínem odevzdání práce, a v mých silách nebylo možné nepřetržitě reagovat na jeho dotazy, koordinovat experimentální činnost a být vždy k dispozici. Z uvedeného důvodu se v práci vyskytují některé nesrovnalosti v odborné terminologii, matematických výpočtech, grafických závislostech a v neposlední řadě i v typografické a stylistické stránce textu, na které jsem již nebyl schopen upomenout.

Navrhovaná známka
E
Body
54

Posudek oponenta

Rozsívalová, Zdenka

Diplomová práce pana Bc. Petra Pavelky je zpracována v rozsahu 46 stran, včetně seznamu použité literatury a přehledu symbolů používaných v textu. Bibliografické citace jsou zapisovány nejednotným způsobem. V seznamu symbolů je nesprávná jednotka u úhlové frekvence. Předložený projekt se zabývá problematikou feroelektrických materiálů, jednak z pohledu teoretického popisu, jednak z hlediska sledování a vyhodnocení vybraných vlastností a jejich změn vlivem měnícího se elektrického pole, v rámci ověření funkce realizovaného měřicího pracoviště. Práce je rozčleněna do devíti kapitol a doplněna úvodem do řešené problematiky. Teoretická část uvádí vývojové trendy feroelektrik, včetně vybraných technických aplikací, popisuje dielektrické materiály, charakteristické jevy a vlastnosti feroelektrických materiálů. Praktická část je nepoměrně kratší, zabývá se, poměrně stručně, problematikou zkoumaných vzorků feroelektrik, měřicí metodou a pracovištěm, které mělo být v rámci práce vytvořeno. V práci chybí podrobnější diskuse použitých měřicích přístrojů a zařízení. Součástí praktické části je ukázka programové aplikace pro snímání hysterezní smyčky (ta je však na obrázku nesprávně orientována), postup a výsledky měření. Získané hodnoty jsou zpracovány formou grafických závislostí, sledujících vliv elektrického pole a teploty na reálnou část komplexní permitivity. Podle zadání měly být ale sledovány obě složky komplexní permitivity. Vyhodnocení experimentálně získaných dat podává pouze všeobecné informace vyplývající z grafických průběhů, schází podrobnější fyzikální zdůvodnění a zcela chybí matematická interpretace. Předložená práce je sepsána přehledně, s vnější úpravou a grafickým zpracováním na přijatelné úrovni. Požadavky zadání byly, s výhradami uvedenými výše, splněny. Diplomová práce a její zpracování splňují hlavní požadavky, kladené na závěrečnou vysokoškolskou práci, nutné pro doporučení práce k obhajobě. Výsledky provedených a vyhodnocených experimentů by mohly být využitelné ve výuce materiálové orientovaných předmětů i v technické praxi.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 54311