BRÁZDIL, M. Peltierův článek pro chlazení malých výkonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student prokázal schopnost samostatně zpracovat a řešit zadaný problém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bogdálek, Jan

Práce se zabývá Peltierovými články a jejich využitím při chlazení malých tepelných výkonů. Práce má velmi dobrou úroveň. Rešeršní část je zaměřena na popis a princip funkce Peltierových článků. Následná experimentální část, kde byl vytvořen systém chlazení procesoru počítače, výrazně přesahuje hranice bakalářské práce. Celkově práci hodnotím jako velice zdařilou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20507