KORYTÁR, Z. Využití odpadního tepla spalin žíhací pece pro ohřev teplé užitkové vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student prokázal schopnost samostatně zpracovat a řešit zadaný problém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Moskalík, Jiří

První část věnovaná obecnému přehledu a úvodu do problematiky tepelných výměníků je dobře a přehledně zpracovaná. Výpočtové části práce lze vytknout formální nedostatky jako jsou chyby v jednotkách (např.: jednotka tepelné vodivosti nebo jednotky tepelného toku) a pár překlepů. Autor splňuje všechny požadavky zadání, proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 20501