HAMBÁLKOVÁ, K. Odstraňování mikropolutantů při úpravě pitné vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Dolejš, Petr

Diplomantka vypracovala zaměřením poměrně širokou rešerši, která má téměř 30 stran textu. Cituje 42 odkazů a je možné na základě toho říci, že se v odborné literatuře dokáže orientovat. Vlastnímu tématu diplomové práce je věnována poměrně malá část rešerše (4 strany textu), avšak autorka nalezla několik zajímavých publikací, které účel rešerše splňují a daly jí dostatek informací pro další části řešení diplomové práce. Jen je škoda, že např. na straně 30 a několika dalších si plete úpravnu pitné vody a čistírnu odpadních vod. V metodické části práce byla diplomantka konfrontována s obtížemi zajištění analytické koncovky experimentů a to ji přivedlo do časového skluzu laboratorní práce. Také se musela vyrovnat s nemožností pracovat v rozsahu koncentrací léčiv, které by odpovídaly rozsahu koncentrací nalézaných v přírodních vodách. Koncentrace antibiotik řádu stovek mikrogramů na litr je jistě vhodná jen k rámcovému studiu možných reakcí těchto látek v matrici doprovodných přirozených organických látek v povrchových vodách. Narazila také na možnosti velmi omezeného a zastaralého vybavení laboratoře technologie vody, kdy diplomanti musí i na banálních přístrojích (např. stolní centrifuga, která je navíc zapůjčená z externího pracoviště) zejména při zpracování kinetických měření nalézt vhodnou spolupráci s ostatními diplomanty pracujícími na stejném zařízení. Protože nebyla dostupná laboratorní koagulační kolona, vypracovala si nouzovou variantu, kterou nazvala "kádinkový test" a použila tak metodiku, která byla v laboratořích k vidění zhruba před sto lety. To však beru jako pozitivní rys budoucího inženýra, který nesmí selhat a musí se snažit získat výsledky a řešení problému i pokud nemá odpovídající vybavení. Výsledky jsou ovlivněny jednak již zmíněným špatným vybavením laboratoře pro experimentální práci na úrovni současné doby a také relativní krátkostí času, kdy diplomantka zpracovávala experimentální část. Věnovala hodně času zpracování rešerše a měření začala poměrně pozdě i z důvodu problémů s analytickou koncovkou. Proto vložila do experimentálního plánu i studium adsorpce. Hlavním výsledkem diplomové práce je překvapivé zjištění, že při koagulaci chitosanem nedochází k odstranění studovaného antibiotika, zatímco při koagulaci síranem železitým ano. Je však možné prohlásit, že diplomová práce splnila účel a diplomantka prokázala schopnost samostatné práce při řešení zadaného úkolu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury C
Kvalita zpracování výsledků D
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vávrová, Milada

Předložená diplomová práce byla zaměřena na aplikaci vybraných technologií používaných na úpravnách vody - jednalo se zejména o proces koagulace. Jako koagulační činidlo byl ověřován chitosan a síran železitý. Oba tyto koagulanty byly aplikovány z důvodu odstranění reziduí léčiv z vody. Protože se jednalo o první práci tohoto druhu prováděnou na FCH VUT v Brně, musela se diplomatka při svých experimentech potýkat nejen s problémy plánování technologického pokusu a jeho realizací, ale také s novou analytickou problematikou zaměřenou na stanovení reziduí vybraných léčiv. Diplomantka dobře zvládla zpracování teoretické části, i když některé kapitoly nebyly vyvážené. Přesto však poskytly diplomantce dostatečný teoretický základ pro její experimentální činnost. Pro stanovení reziduí léčiv musela z provozních důvodů použít spektrofotometrickou metodu, což umožnilo pouze stanovení na vyšších koncentračních hladinách, než které se běžně vyskytují ve vodě odebírané na úpravnách pitných vod. Za největší nedostatek této práce považuji velmi krátkou diskusi, která spíše připomíná pouhou interpretaci výsledků. Přesto však lze konstatovat, že cíle práce byly splněny a byla zpracována ucelená studie, která může sloužit jako podklad dalších prací z této oblasti. Na základě toho hodnotím tuto práci celkovou známkou "velmi dobře" - B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B Práce byla zaměřena na aplikaci technologií používaných na úpravnách vody při odstraňování reziduí léčiv z vody. Protože se jednalo o první práci tohoto typu, musela se diplomatka při svých experimentech potýkat nejen s problémy plánování technologického pokusu, ale také s novou problematikou analytickou.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 2784