ŠILHAVÝ, M. Optimalizace povrchové úpravy mědi pro bodové svařováni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zmrzlý, Martin

Celkový přístup studenta k bakalářské práci byl poněkud svérázný. Podle chování velmi často patrně zaměňuje vedoucího bakalářské práce na vysoké škole a vedoucího pionýrského chemického kroužku. Je však třeba ocenit, že na moje výtky student většinou reagoval (sice ne vždy optimálně) snahou o nápravu, s čímž se dnes mnoho studentů příliš nezatěžuje. V konkrétních úkolech však pracoval s odpovídajícím nasazením. Vysloveně zdůrazňuji, že student je značně inteligentní, zručný a má solidní vědomostní základ. Dojem "přílišné ledabylosti", který jeho výstupy (ústní i písemné) budí, je vytvářen rozhodně jeho povahou a ne nízkou kvalifikovaností. Práce může mít v budoucnu značný praktický dopad a rozhodně ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury B
Splnění požadavků zadání A
Celkový přístup k řešení úkolů B
Využívání konzultací při řešení práce C
Závěry práce a jejich formulace A
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Kvalita zpracování výsledků C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šoukal, František

Bakálřská práce Miroslava Šilhavého se zabývá problematikou bodového svařování mědi. Cílem práce je teoretické navržení složení použité pájky z hlediska fázových rovnováh a následný návrh experimentální charakterizace spoje. Student v teoretické části práce obecně popisuje mimojiné vlastnosti kovových slitin, mědi, cínu, používané slitiny pájek a diskutuje výsledky dvou studií pájených spojů na bázi slitin Cu-Sn a Bi-Sn. Dále uvádí dvě navržené metody charakterizace spoje, a to DTA a mechanickou zkoušku spoje v tahu. Následná experimentální část sice nebyla v požadavcích zadání, proto také nechci rozvádět její tristní rozsah a obsah, avšak pro experiment byla použita slitina Sn-Zn, která není v teoretické části vůbec zmíněna. Důvod výběru této slitiny a daného složení není vůbec diskutován. V práci nejsou uvedeny žádné návrhy složení této pájky z hlediska fázového složení, tak jak to požaduje zadání. Tuto část zadání tedy nelze považovat za splněnou. Předloženou bakalářskou práci hodnotím známkou uspokojivě (D) a s uvedenými výhradami doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D
Logické členění práce C
Kvalita zpracování výsledků E
Interpretace výsledků, jejich diskuse E
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem E
Závěry práce a jejich formulace E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 2794