PÁSLER, T. Návrh marketingové strategie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Předložená práce má nadprůměrnou úroveň - a to jak při posuzování úrovně provedených analýz a navržených opatření, tak z pohledu naplnění formálních požadavků na tento druh prací kladených. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky pro obhajobu: Z textu není přiliš jasné, co vyjadřuje graf 5 Oblíbenost výrobců mezi zákazníky. Jde o oblíbenost, nebo o zjištění tržního postavení firmy Best Baits či vnímání firem zákazníky z hlediska kvality jejich produktů, dostupnosti a přístupu k zákazníkům? Jaký je vztah mezi pojmy "oblíbenost", "tržní postavení" či "vnímání firem z hlediska..." V poslední kapitole, nazvané "Náklady návrhů", je uvedeno několik číselných údajů o nákladech na realizaci navržených opatření. Není z toho ale jasné, jakého období s tyto náklady týkají. V tabulce 8 jsou uvedeny časová období, ale nezdá se mi korektní srovnávat náklady na akce, trvající několik let s náklady akcí trvajícími 30 dní. Objasněte, prosím, logiku těchto údajů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A Návrhová část důsledně vychází z provedených analýz. Autor prokázal dokonalou orientaci v oblasti sportovního rybaření i v oblasti marketingových přístupů, návrhy jsou logicky zdůvodněné. Kladně hodnotím snahu o vyčíslení nákladů, spojených s jejich realizací.
Přínos a praktické využití návrhu B Práce je bezesporu přínosem pro nově se etablující společnost - analýzy poskytují plastický a realistický obraz situace na trhu, návrhy směřují racionálním směrem. Více pozornosti bude třeba věnovat konkretizaci různých přístupů k dosažení očekávaného cíle (ze 3 % podílu na trhu během 2 let dosáhnout 10 % navýšení je poměrně ambiciózní)
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Výborný přístup, aktivní, jasně formulovaný cíl od samého porčátku, na dotazy a připomínky autor reagoval promptně a vždy s přehledem.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Bez připomínek
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Úprava odpovídá očekávání, nedostatek vidím v nedokonalé prezentaci dat v tabulkách a grafech - někdy zcela bez komentáře (viz graf 5), jindy komentáře jen velmi stručné.
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíle práce jsou splněné, rozsah odpovídá očekávání.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B Autor postihnul základní teoretické koncepce, bylo by vhodné větší pozornost věnovat problematice nákupního chování (potenciálních) zákazníků
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Velmi dobře zpracovaná analytická část, autor vycházel z aktuálních dat o vývoji sportovního rybaření u nás, analýzy vnitřních faktorů vývoje společnosti, jakož i okolního prostředí jsou založeny na vhodně zvolených metodách a jsou také kvalitně zpracované.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Petrů, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 56789