KRYCHTÁLEK, Z. Technický výklad vybraných pojmů z pravidel silničního provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vémola, Aleš

Předložená práce splňuje jen částečně zadání a obecné požadavky na diplomovou práci magisterského studia. Student neprokázal, dostatek aplikačních schopnosti, a že je schopen samostatně řešit a písemně prezentovat zadaný inženýrský problém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání D Práce jen částečně svým obsahem splňuje cíle a rozsah zadání.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem D Práce prokazuje pouze částečné aplikační schopnosti autora získané studiem.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody F Práce nedostatečně prokazuje zpracování podkladů, vstupních dat a použitých metod.
Odborná úroveň diplomové práce D Odborná úroveň práce jen velmi málo splňuje požadavky na diplomovou práci.
Přínos pro praktické i teoretické využití E Rozpor mezi zadáním, anotací práce a závěrem ilustruje velmi malý přínos práce pro teoretické využití a zanedbatelný přínos pro praktické využití.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 69 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
D

Otázky

Posudek oponenta

Radimský, Michal

Předmětem diplomové práce byl technický výklad vybraných pojmů z pravidel silničního provozu, které jsou důležité pro bezpečnost provozu. Diplomant proto v práci provádí analýzu současného stavu a zpracovává technický výklad pojmů bezpečná vzdálenost, rozhled, náhle a nenáhle. Diplomant podrobně popisuje jednotlivé pojmy a jejich interpretaci v dostupných materiálech, ať už jde o zákony, normy nebo odborné texty. Dále tyto pojmy definuje pomocí matematických vzorců a fyzikálních veličin. V závěru každé kapitoly navrhuje nové znění definic pro popisovanou problematiku. Ze svého soukromého názoru nesouhlasím s návrhem diplomanta, aby byl chodec za snížené viditelnosti mimo obec povinně oděn do vesty příp. oděvu opatřeného retroreflexními proužky. S ostatními názory vesměs souhlasím. V práci se vyskytuje několik drobných formálních chyb, které ale nijak nesnižují podstatu celé práce. Velmi kladně hodnotím celkový přístup diplomanta k práci, ze které je patrné, že pročetl a shrnul poznatky ze značného množství dostupných materiálů. Pro potvrzení některých informací provedl anketu mezi soudními znalci v oboru. Diplomant k této práci přistoupil velmi zodpovědně a prokazuje schopnost samostatné práce, proto doporučuji jeho práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 24662