ADAMIEC, R. Nastavitelné tlumiče odpružení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaťák, Ondřej

Bakalářská práce pana Adamitce je orientována do oblasti nastavitelných tlumičů odpružení. Cílem bylo zpracovat přehled konstrukčních řešení jak v oblasti běžných osobních tak závodních vozidel. Je možné říci, že jednotlivé body zadání byly splněny, rozhodně ne však vyčerpávajícím způsobem. Práce rovněž obsahuje řadu nedostatků jak po stránce obsahové tak především grafické. V práci není dobře rozlišováno odpružení a tlumení vozidla. Stejně tak logické dělení práce není na dobré úrovni. Podrobnost rozpracování kapitol je patrně silně závislá na dostupnosti vhodných podkladů. Autorovi práce je možné rovněž vytknout používání obrazového materiálu s velice nízkým rozlišením, což při zvětšení na velikost použitou v práci vytváří téměř nečitelné popisy apod. Je však třeba říci, že uvedená bakalářská práce byla zpracovávána s velkou samostatností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hejtmánek, Petr

Bakalářská práce pana Adamiece je zaměřena na nastavitelné tlumiče odpružení. Práce má jak po stránce obsahové tak formální celou řadu nedostatků. Není dobře rozlišováno odpružení a tlumení. Informace nejsou příliš logicky členěny a na čtenáře tak působí zmateně a jako vytržené z kontextu. Kvalita grafického zpracování především s přihlédnutím k použitým obrázkům je rovněž slabá. Informace vztahující se k vozům WRC nejsou rozhodně přesné. Celkově je však možné říci, že práce v podstatě splnila zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 56792