TRÁVNÍČEK, T. Komfortní klimatizační systémy a jejich použití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Janotková, Eva

Předložená práce pana Tomáše Trávníčka obsahuje 36 stran textu a CD s elektronickou verzí práce. Práce je členěna do dvou kapitol doplněných o úvod, závěr, seznam použitých zdrojů a seznam použitých zkratek a symbolů. Práce zcela splňuje požadavky a cíle zadání, je převážně logicky uspořádaná a má dobrou grafickopu úroveň. V práci jsou drobné přepisy a řada nepřesných vyjádření. V seznamu použitých zkratek a symbolů chybí zkratky použité v textu práce a některé důležité symboly. Student na základě konzultací zpracovával samostatně konkrétní části práce a čerpal především z odborné literatury uvedené v zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Košner, Jan

Bakalářská práce pana Tomáše Trávníčka se zabývá komfortními klimatizačními systémy a jejich praktickým použitím. Práce obsahuje celkem 36 stran textu včetně obrazových příloh. Cílem práce bylo provést rozbor faktorů určujících stav vnitřního prostředí, provést rešerši systémů vhodných pro komfortní klimatizaci, vzájemně tyto systémy porovnat a nakonec zvážit možnosti využití tepelných čerpadel v klimatizačních systémech. Diplomant prokázal schopnost shromáždit potřebné literární podklady a vytvořit poměrně ucelený odborný text. Předložená bakalářská práce svým rozsahem a provedením splnila požadavky zadání a proto ji doporučuji k obhajobě před komisí pro závěrečné zkoušky.

Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 19344