PETRŮ, L. Vegetační čistírny odpadních vod a jejich úloha v současnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Štigler, Jaroslav

Bakalářská práce byla zaměřena na rešerši v oblasti vegetačních, či kořenových, čistíren odpadních vod. Student pracoval velmi samostatně a iniciativně. Nedostatky bakalářské práce jsou pouze v tom, že některé pojmy nebyly zcela objasněny a některé formulace byly málo srozumitelné. Z formální stránky je třeba vytknout to, že student neměl sjednocené označování obrázků. Z celkového pohledu je možné konstatovat, že student, kromě některých formálních nedostatků, splnil zadání v celém rozsahu. Po úspěšném obhájení bakalářské práce souhlasím s udělením titulu bakalář.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Červinka, Martin

Předložená bakalářská práce je zpracována v rozsahu 45 stran. Autor vytvořil dle požadavků zadání literární rešerši na dané téma, která je v závěrečné části doplněna poznatky o fungujících vegetačních kořenových čistírnách (VKČ) na území ČR. Práce je rozdělena do 6 větších kapitol, jež na sebe plynule navazují. Zpočátku jsou uvedeny základní informace o problematice mokřadů a flóře, která se v těchto biotopech vyskytuje. Autor dále uvádí informace o jednotlivých typech VKČ s popisem jejich hlavních částí, principů a dějů, které se zde odehrávají. Následně sumarizuje hlavní výhody a nevýhody tohoto typu čistíren odpadních vod a závěr práce tvoří informace o již fungujících VKČ. Autor tímto splnil obsahové požadavky a cíle, které byly pro tuto bakalářskou práci vytyčeny. Spíše než obsahovou stránku práce bych autorovi vytknul formální a stylistickou stránku. V práci se vyskytuje vetší množství překlepů, formální styl není sjednocený (např. popis obrázků nad i pod, pouze některé části textu jsou zarovnány do bloku, časté zbytečné či nestejnoměrné odsazení mezi kapitolami, chybné číslování kapitol, práce s citacemi a jiné). Dále bych uvítal nějaké slovní zhodnocení či popis přiložených tabulek a grafů v poslední kapitole, která se zabývá provozními zkušenostmi z vybraných VKČ. Přes řadu formálních chyb, které dle mého názoru zbytečně snižují úroveň této bakalářské práce, se podařilo autorovi naplnit požadavky a cíle zadání a proto tuto práci doporučuji k obhajobě. Připomínky: - doporučoval bych text, při tvorbě práce na takovéto úrovni, psát v 1 os. mn. č. či 3 os. j. č., používání autorského „já“, jak je tomu v některých částech práce, není vhodné, - v obsahu práce chybí kapitoly 2.1.1.1 a 2.1.1.2 a rovněž kapitola s označením 3.3 je zde chybně uvedena 2x, - špatně čitelné obrázky (př. obr. 11, obr. 13, obr. 19), dále by bylo vhodné některé obrázky zvětšit na úkor prázdného místa (obr. 24, aj.) a rovněž do budoucna zlepšit práci s textovým editorem, - úvod práce by byl spíše vhodný jako předmluva k problému a v části výhod a nevýhod by bylo vhodnější tyto skupiny od sebe přehledně oddělit, - zbytečně vynechaná místa mezi textem (str. 16, 19, 35, 36, 37).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 49545