VÉLE, F. Digitalizace trupu ultralehkého letounu pro technologii výroby přesných forem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Zouhar, Jan

Autor ve své práci řeší problematiku technologie výroby ultralehkých letounů. Zaměřuje se zejména na moderní technologie digitalizace a následného zpracování těchto dat. Je navrhnut postup výroby nových forem a uvedeny nejkritičtější místa současného stavu. Autor se iniciativně a osobně zůčastníl měření a v krátkém čase si osvojil ovládání a použití všech náročných zařízení a jejich softwaru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Je zřejmé, že diplomant věnoval jejímu zpracování značnou pozornost. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Diplomant získával potřebné podklady pro svou práci z literárních, odborných a elektronických zdrojů, o které se také opírá. Jedinou výtkou je nedostatečné dodržení formy elektronických citací dle doporučené normy (Dostupné na World Wide Web: ). Při řešení diplomové práce postupoval diplomant správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, grafů a tabulek. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20649