ANDRLA, P. Segmentace řečového signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Sysel, Petr

Diplomová práce splňuje zadání a obsahuje všechny formální náležitosti včetně příloh se zdrojovými soubory vytvořených skriptů prostředí Matlab. Student při řešení diplomové práce pravidelně konzultoval s vedoucím. Při hodnocení aktivity během řešení však musím vzít v úvahu menší iniciativitu a aktivitu při řešení dílčích problémů. Formální zpracování práce je na výborné úrovni. Práce obsahuje minimum překlepů, na několika místech došlo k chybnému rozdělení slov na konci řádků. Přes uvedené nedostatky je diplomová práce na výborné úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Balík, Miroslav

Práce má logické členění a pokrývá danou problematiku od potřebné teorie po realizaci jednotlivých skriptů v Matlabu. Zadání bakalářské práce bylo splněno. Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni, dojem trochu kazí opomenutá diakritika v popiskách os jednotlivých grafických závislostí, absence mezer mezi hodnotami a jednotkami apod. Student se také občas nevyvaroval pravopisných chyb (např. "víše" s.40, v *.m souborech "simetrická" apod). Po odborné stránce je práce na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce C 7/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 14073