FRIMLOVÁ, P. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Solař, Jan

Jedná se o výbornou práci po formální i věcné stránce.Předpokládám vysokou využitelnost managementem podniku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A Návrhová část je správně orientovaná, včetně celkového hodnocení finanční situace.Rozpracování návrhů na opatření je také na potřebné úrovni.
Přínos a praktické využití návrhu A Pro management podniku jsou přínosem nejen návrhy na opatření, ale i velmi kvalitní analýza finanční situace podniku.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Vysoká motivace, soustavná práce v průběhu celého roku, inciativní přístupy k řešení a schopnost samostatného řešení problémů.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Práce s literaturou na výborné úrovni. ČSN pro citace dodržena.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální úprava i jazyková úroveň práce je výborná.
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíle práce byly beze zbytku splněny, předepsaný rozsah práce byl překročen.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Teoretická část práce vytváří potřebný metodický základ pro vlatní řešení.Přesné formulace a vysoká jazyková úroveň.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Úroveň zpracování analytické části práce je výborná.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Páleníková, Zuzana

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 19327