HEBLER, V. Automatizace a kvalita. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Kandidátka pracovala samostatně a velmi odpovědně. Pravidelně konsultovala jak osobně, tak i prostřednictvím elektronické pošty. Dobře pochopila úlohu automatizace v systému zabezpečování kvality, kdy člověk již může selhávat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Toul, Jiří

Předložená bakalářská práce s názvem "Automatizace a kvalita" je velmi dobře členěna a nepostrádá logický sled a uspořádání. Studentka správně postupuje od obecného ke konkrétnímu. Práce je poutavá i díky nadprůměrné jazykové výbavě autorky. V úvodu se zcela správně dozvídáme, že kontrola jakost nevytváří, ale zvyšuje výrobní náklady, dále jsou zmíněny výhody automatizované kontroly a v závěru se dostáváme ke strojovému vidění. Studentka dále prokazuje, že je schopna práce s odbornou literaturou. Bakalářskou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20656