Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza nákladů inteligentního domu 

  Vacek, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nákladů inteligentního domu. Je zde popsán postupný vývoj technologií, které ovlivnily dnešní chytré domácnosti. Dále práce zobrazuje možnosti, které tyto systémy uživatelům nabízejí. ...
 • Analýza vlivu zateplení na cenu bytových jednotek v typovém domě ve Vyškově 

  Čupr, Pavel
  Tato práce se zabývá vlivem zateplení obvodových konstrukcí na cenu bytových jednotek v typovém domě. Jako modelový příklad slouží panelový dům v obci Vyškov. Cílem je zjistit, zda je investice pro majitele jednotlivých ...
 • Architektonický výraz obytných staveb energeticky efektivní výstavby 

  Gerö, Jiří
  Dnešní doba vytváří obrovský tlak na šetření energiemi, a to vzhledem k jejich vysokým cenám. Do budoucna je evidentní, že energie se budou nadále zdražovat. Tuto skutečnost si uvědomují nejenom představitelé Evropské unie, ...
 • Development and Implementation of Energy Savings and Energy Management Methodology in an Industrial Enterprise 

  Dudarev, Ivan
  V současné době se problematika energetických úspor dostává do popředí zájmu jak na úrovni jednotlivých podniků, tak i na úrovni celého státu. Často bývá příčinou sporů ve vědeckých kruzích i mezi odborníky z praxe. Lidstvo ...
 • Doba návratnosti investice do rekonstrukce multifunkčního objetku 

  Kučma, Ľubomír
  Bakalářská práce na téma „Doba návratnosti investice do rekonstrukce multifunkčního objektu“ pojednává o investování finančních prostředků do zlepšení podmínek užívaní multifunkčního objektu. V teoretické rovině se zabývá ...
 • Ekonomická analýza optimalizace budov 

  Pospíchalová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá energetickými úsporami panelového domu. V teoretické části je nejdříve řešena problematika investování a řízení rizika. Dále se práce věnuje panelové výstavbě v ČR, energetické náročnosti budov, ...
 • Energetická optimalizace polyfunkčního objektu 

  Rulíšková, Pavla
  Obsahem diplomové práce je energetický posudek polyfunkčního domu v Komňátce. Teoretická část se zabývá analýzou legislativních podkladů, aktuálním technickým řešením v praxi a aplikací tématu na zadané budově. V části ...
 • Energetická optimalizace provozu ČOV. 

  Frank, Ivo
  Cieľmi tejto bakalárskej práce je ponúknuť stručný návod na to, ako postupovať pri energetickom audite čistiarne odpadových vôd a ponúknuť energeticky efektívnejšie a úspornejšie alternatívy ku dnes používaným zariadeniam ...
 • Energetické hodnocení budov 

  Dobrá, Zdena
  V teoretické části bakalářské práce se nalézají základní pojmy energetického hodnocení budov a současně také základní vyhlášky a směrnice. Ve výpočtové části jsou specifikovány energetické systémy budov, stavební řešení a ...
 • Energetické hodnocení rodinného domu 

  Panovec, Jan
  Cílem této bakalářské práce je pochopení podstaty energetického hodnocení rodinného domu s nízkou energetickou náročností a požadavků na úspory energie. Byly provedeny výpočty energetické náročnosti budovy a experimentální ...
 • Energetické úspory bytového domu 

  Michek, Jan
  Práce je zaměřena na energetické úspory bytového domu. Nejprve jsou vysvětleny základní pojmy týkající se bytových domů a jejich nákladů. Následně se práce věnuje energetické náročnosti budov, možnostmi energetických úspor ...
 • Energetický audit 

  Peichl, Petr
  Diplomová práce se zabývá zpracováním energetického auditu objektu Mateřské školy Špálova v Ostravě, dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. v platném znění. Dělí se na tři části. První se týká problematiky návrhu fotovoltaických ...
 • Energetický audit polyfunkčního objektu 

  Čajčíková, Jolana
  Tématem této diplomové práce je v teoretické části zakotvení problematiky energetického hodnocení budov a snižování energetické náročnosti v právním řádu České republiky. Ve výpočtové části je provedena analýza spotřeby ...
 • Energetický audit vodovodů 

  Krupa, Filip
  Diplomová práce se zabývá energetickým auditem vodovodů. První část je věnována současnému stavu problematiky v České republice, ale především této problematiky v zahraničí. Dále je v práci zpracována struktura energetického ...
 • Navržení a posouzení ekonomické efektivnosti kontaktního zateplovacího systému rodinného domu s využitím státní dotace v rámci ČR a SR 

  Sobola, Martin
  Cílem diplomové práce je posouzení ekonomické efektivnosti zateplení referenčního rodinného domu s využitím státní dotace v rámci ČR a SROV. V práci je přiblížená problematika investic a možností jejich financování ve ...
 • Obnovitelná energie a úspory energie 

  Veselský, Josef
  Tato práce se zabývá energetickým využitím odpadů. V úvodní části práce je zmíněn současný stav obnovitelných zdrojů v ČR. V hlavní části práce je stav odpadu v ČR, legislativa odpadů ČR, možnosti energetického spalování ...
 • Optimalizace nákladů provozní fáze stavebních objektů 

  Kleinerová, Jana
  Diplomová práce pojednává o provozních nákladech a možnostech jejich optimalizace. Konkrétně se zaměřuje na jeden z největších možných provozních nákladů a to je náklad na vytápění. V první části diplomové práce jsou ...
 • Optimální využití energie a vody v aquaponické farmě 

  Ondruška, Vojtěch
  Energetická náročnost a ekonomická životaschopnost jsou často skloňované pojmy spojené s aquaponickým způsobem produkce potravin. Tato práce si klade za cíl nalézt opatření, která by zvýšila ziskovost podnikání v oblasti ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetického a pasivního domu 

  Maixner, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetické a pasivní výstavby. V práci je uvedena problematika nízkoenergetické a pasivní výstavby, jejich jednotlivé charakteristiky, rozdělení, použité ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetického domu 

  Joneš, Filip
  Cílem této bakalářské práce je posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetického domu. V práci jsou řešeny ukazatelé ekonomické efektivnosti, problematika nízkoenergetické výstavby, a její charakteristika. Dále je řešeno ...