Now showing items 21-37 of 37

 • Modelování ohřevu tkání v KV diatermii 

  Bažantová, Lucie
  Diplomová práce pojednává ve své první části o základní teorii elektromagnetického pole a o interakcích tohoto pole s biologickými tkáněmi. Dále popisuje techniku krátkovlnné diatermie využívané pro účely lékařské terapie. ...
 • Modelování parametrů solární elektrárny v GIS 

  Kučera, Josef
  Práce se zabývá modelováním parametrů solární elektrárny s využitím geografického informačního systému ArcGIS a problematikou solární energie a jejím využitím ve fotovoltaických elektrárnách. V úvodu práce je uvedena teorie ...
 • Návrh pozičního systému 

  Balogh, Jaroslav
  Účelem této diplomové práce je nastudovat možnosti, navrhnout a realizovat 2D poziční systém řízený pomocí PC přes USB. Na bázi obvodů ATmega16 a FT232R bylo navrženo a sestaveno zapojení a byl vytvořen program pro ovládání ...
 • Numerické metody výpočtu elektromagnetického pole 

  Bíreš, Pavol
  Cílem práce je seznámit se s teorií elektromagnetického pole, s metodou konečných prvků a s interakcí elektromagnetického pole s tkáněmi. Získané poznatky se následně využijí na výpočet šíření elektromagnetického pole v ...
 • Odstraňovač zubního kamene 

  Halaš, Rostislav
  Tato práce se zabývá návrhem ultrazvukového odstraňovače zubního kamene pracujícím na frekvenci 27 kHz s maximální intenzitou ultrazvuku 5W/cm2. Popisuje mechanismus vzniku zubního kamene, důsledky na zdraví a metody jeho ...
 • Polarografická analýza vod 

  Klečka, Tomáš
  Bakalářská práce se v první části zabývá teoretickým základem polarografie a voltametrie, rozebírají se některé metody s ohledem na jejich detekční meze. Poté je provedeno měření na polarografu metodou anodické rozpouštěcí ...
 • Software pro zpracování dat ze snímače polohy hlavy 

  Slávik, Vladimír
  Práce stručně uvádí do problematiky odchlípení sítnice, vitrektomie a pooperační péče. Dále nastiňuje způsob zvýšení pacientského komfortu použitím systému pro průběžnou signalizaci a záznam poloh hlavy. Softwarová část ...
 • Spektrální analýza zvuků v prostorové akustice 

  Křenek, Jakub
  Tato práce je zaměřená na základní pojmy z oblasti prostorové akustiky a používaných zvukoměrů. První část práce je zaměřena na prostorovou akustiku a akustické veličiny v ní používané. Další část práce má za cíl popsat ...
 • Systém pro bezkontaktní měření otoku končetiny 

  Zahradníčková, Ludmila
  Určení rozsahu a stavu otoku končetiny je možné na základě znalosti objemu postižené končetiny v daném čase. K vyhodnocení změn lze využít různé matematicko-fyzikální metody. Teoretická část této diplomové práce pojednává ...
 • Systém pro měření průtoku, teploty a tlaku se zobrazením v LabVIEW 

  Macíček, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá řešením systému pro měření neelektrických veličin - teploty, tlaku a průtoku. Měřen je tlak v levé komoře izolovaného králičího srdce. Dále je měřen průtok a teplota perfuzního roztoku pro ...
 • Termoakustické měření výkonu ultrazvuku 

  Vysoudil, Ladislav
  Zadáním této práce je navrhnout konstrukční řešení termoakustického snímače a experimentálně ověřit jeho funkci pro testování intenzity ultrazvuku diagnostických systémů. Dále pak změřené výsledky porovnat s měřením pomocí ...
 • Termoakustické měření výkonu ultrazvuku 

  Kučera, Václav
  Práce se zabývá metodami pro měření intenzity a výkonu ultrazvuku lékařských diagnostických systémů, především metodou termoakustickou. Dále je zpracován návrh termoakustického senzoru a jeho ověření porovnáním s výkonem ...
 • Ultrazvukový drtič konkrementů 

  Straka, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na metody drcení ledvinových konkrementů a systémový návrh ultrazvukového drtiče konkrementů s kontinuální vlnou pro kmitočet 27 kHz a intenzitu ultrazvuku maximálně do 10 W/cm2. Cílem je ...
 • Ultrazvukový měřič rychlosti toku krve 

  Mojžíš, Karel
  Diplomová práce se věnuje základům ultraakustiky, vysvětluje uplatnění Dopplerova jevu v medicíně a jeho využití jako diagnostické metody pro měření rychlostí toků krve v cévách. Práce uvádí také dopplerovské systémy užívané ...
 • Ultrazvukový měřič rychlosti toku krve 

  Pavlík, Dušan
  Práce se zabývá systémovým návrhem ultrazvukového měřiče rychlosti toku krve s důrazem na praktickou realizaci takovéhoto zařízení. Jedná se o lékařský přístroj v praxi používaný v ultrazvukové diagnostice, především při ...
 • Vývojový kit s AVR procesorem 

  Dostál, František
  Tématem bakalářské práce je realizace vývojového kitu s AVR procesorem ATMega16 a vytvoření jednoduchých programů pro ověření funkčnosti všech použitých periferií. Součástí řešení je i programátor JTAG. Programy jsou ...
 • Zpracování radiofrekvenčních ultrasonografických dat 

  Krchňavý, Jan
  Hlavním zaměřením práce bylo seznámení se se zpracováním ultrasonografických radiofrekvenčních dat. Jejich teoretické popsání, a to popsání fyzikálního principu, jednotlivých druhů zobrazení, typů měřicích sond, a zároveň ...