Now showing items 21-40 of 88

 • Lotkův-Volterrův model soutěže na grafech 

  Skácelová, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou několika matematických modelů popisujících koexistenci dvou druhů, konkrétně klasickým Lotkovým-Volterrovým modelem a rozšířeními z něj vycházejících. Tyto modely jsou popsány ...
 • Lotkův-Volterrův populační model a jeho zobecnění 

  Zubková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá několika dynamickými systémy nelineárních diferenciálních rovnic, které vycházejí z Lotkova-Volterrova populačního modelu dravec-kořist. Jejím cílem je určení stability a atraktivity ...
 • Manipulátor balíků 

  Raba, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí manipulátoru, který bude obracet balík s celulosou jedoucí po válečkové trati při výrobě papíru. Obracení balíku je nutné z důvodu rozbalení a kontroly čistoty celulosy. Návrh byl ...
 • Matematické metody teorie optimálního řízení a jejich užití 

  Felixová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou spojitého optimálního řízení, což je jedna z nejvýznamnějších aplikací teorie diferenciálních rovnic. Cílem této práce bylo jak nastudování matematické teorie optimálního řízení, ...
 • Matematické modelování mechanických soustav 

  Kamarýt, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá matematickým modelováním mechanických soustav. V prvních dvou kapitolách je shrnuta Lagrangeova mechanika a systémy obyčejných diferenciálních rovnic. V poslední kapitole jsou odvozeny ...
 • Matematické modelování populačních problémů v biologii 

  Mikušková, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním populačních problémů v biologii. Jejím cílem je uvedení základních modelů popisujících dynamiku vývoje jedné nebo dvou populací. Modely, které jsou v této práci uvedené, jsou ...
 • Matematické modelování soustav s proměnnou hmotností 

  Moravec, Prokop
  Tato bakalářská práce se zabývá matematickým modelováním soustav s proměnnou hmotností a to především popsáním letu rakety při různých typech hladkého přistání. Výsledkem práce je vedle teoretické stránky daného problému ...
 • Matematické modely lineárních oscilátorů 

  Lovas, David
  Tato bakalářská práce pojednává o matematických modelech lineárních mechanických oscilátorů, které představují jednu ze základních aplikací obyčejných diferenciálních rovnic. Jsou zde vysvětleny harmonické oscilátory, ...
 • Matematické modely v epidemiologii 

  Skopalová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá matematickými modely, které se využívají v epidemiologii. Jejím cílem je popis a sestavení základního Kermackova-McKendrickova modelu a jeho následná analýza. Práce se také věnuje modifikacím ...
 • Matematické modely vojenských konfliktů 

  Skopal, Martin
  Tato práce pojednává o matematických modelech využívajících se v teorii vojenství. Cílem je sestavení a popis Richardsonova modelu koniktu a vybraných Lanchesterových modelů boje. Následně je provedena jejich analýza se ...
 • Mazaní plastových ozubených soukolí 

  Hartl, Petr
  Práce se zabývá procesem mazání plastových ozubených kol, které jsou v záběru s kolem, jenž má výrazně vyšší materiálové vlastnosti. Experimentální měření je provedeno v simulovaném bodovém kontaktu na tribometru s konfigurací ...
 • Metody 3D skenování objektů 

  Čermák, Jan
  Tato práce se v první části zabývá rozdělením 3D skenerů, vysvětluje některé principy jejich fungování. V druhé části jsou podrobněji rozebrány některé metody, konkrétně jsou to 3D skenování za pomocí laserové technologie ...
 • Metody stabilizace nestabilních řešení diskrétní logistické rovnice 

  Fedorková, Lucie
  Diplomová práce pojednává o stabilizaci diskrétního logistického modelu pomocí několika řídících metod. Je zde provedena především stabilizace rovnováh, 2-periodických cyklů a 3-periodických cyklů. Ke stabilizaci systému ...
 • Model dolních končetin kráčejícího robota 

  Čermák, Jan
  Cílem této práce je vytvořit dvounohého kráčejícího robota, jenž bude schopný samostatně kráčet vpřed, bez asistence člověka po předem dané trajektorii. Celé práce obsahuje navržení konstrukce robota, jeho vymodelování, ...
 • Model Of Bipedal Walking Robot 

  Čermák, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The purpose of this thesis is to construct a two-legged walking robot. This robot will be able to walk forward independently, following a given trajectory without any human assistence. The whole thesis includes the design ...
 • Návrh systému pro testování valivých ložisek s proměnnými parametry mazání 

  Škoviera, Jozef
  Predložená diplomová práca sa zaoberá návrhom systému pre testovanie valivých ložísk, ktorý umožňuje zmeny parametrov mazania (napr. zmena domazávacieho intervalu). V práci sa čitateľ najskôr oboznámi z významom mazania ...
 • Nedourčená slepá separace zvukových signálů 

  Čermák, Jan
  V reálných situacích se často setkáváme s případem, kdy je v neznámém prostředí smícháno více zvukových signálů dohromady. Aby mohly být tyto signály správně interpretovány je nutné užitečné signály extrahovat z jejich ...
 • O rozložení kořenů kubického polynomu 

  Čermák, Jan; Nechvátal, Luděk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015)
  Článek je věnován problematice lokalizace kořenů kubického polynomu s obecnými reálnými koeficienty. Jsou zde odvozeny efektivní a současně optimální (tj. nutné i postačující) podmínky na koeficienty tohoto polynomu, které ...
 • Obyčejné diferenciální rovnice a jejich užití ve fyzice 

  Soukup, Lubomír
  Mnohé úlohy inženýrské praxe vedou na obyčejné diferenciální rovnice. Tyto rovnice jsou v řadě případů matematickou formalizací příslušných fyzikálních zákonů. Cílem této práce je uvést některé z těchto úloh, a to zejména ...
 • Planární dynamika matematického kyvadla 

  Rauš, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá matematickým modelováním pohybu jednoduchého a dvojitého kyvadla pomocí obyčejných diferenciálních rovnic. Jejím cílem je odvození pohybových rovnic, posouzení stability i periodického chování ...