Now showing items 21-40 of 109

 • Detekce polohy očí v obrazech obličeje pomocí Houghovy transformace 

  Janovič, Tomáš
  Práce pojednává o využití metody Houghovy transformace pro detekci očí v obrazech obličeje. Věnuje se nezbytnému předzpracování obrazu, konkrétně hranové detekci. Dále pojednává o samotné Houghově transformaci a popisuje ...
 • Detekce srdečních ozev ve fonokardiogramu 

  Pecníková, Michaela
  V bakalářské práci byl navržen algoritmus pro detekci první a druhé srdeční ozvy. První část popisuje anatomii srdce, srdeční činnost a vznik fonokardiografického signálu. Dále jsou v práci popsány typické vlastnosti ...
 • EEG biofeedback 

  Dvořáček, Michael
  Vznik EEG aktivity v mozku, rozdělení EEG vln podle frekvence, způsob měření EEG, přístroje pro měření EEG. Dále popis biofeedback metody, její možnosti a návrh biofeedback her. Popis zpracování naměřených EEG signálů.
 • The Effect of Rhodamine-Derived Superparamagnetic Maghemite Nanoparticles on the Motility of Human Mesenchymal Stem Cells and Mouse Embryonic Fibroblast Cells 

  Baiazitova, Larisa; Skopalík, Josef; Chmelík, Jiří; Zumberg, Inna; Čmiel, Vratislav; Poláková, Kateřina; Provazník, Ivo (MDPI, 2019-03-27)
  Nanoparticles have become popular in life sciences in the last few years. They have been produced in many variants and have recently been used in both biological experiments and in clinical applications. Due to concerns ...
 • Elektrostimulační metoda prodloužení života kardiomyocytů 

  Čermáková, Adéla
  Tato práce se zabývá elektrostimulací kardiomyocytů a návrhem kompletního stimulačního zařízení pro jejich kultivaci a stimulaci. V úvodu se zabývá elektrofyziologií myocytů, následně potom problematikou elektrostimulace ...
 • Elektrostimulační metoda prodloužení života kardiomyocytů 

  Čermáková, Adéla
  Tato práce se zabývá elektrofyziologií srdečních buněk, jejich elektrostimulací a návrhem stimulačního zařízení pro prodloužení jejich života. V první části se zaměřuje na akční potenciál obecně ve svalových buňkách, ...
 • Experimentální stanovení hloubky ostrosti optických systémů 

  Kubáček, Svatopluk
  Cílem této práce je seznámit se s principem snímáním v oblasti optické mikroskopie. Dále se práce zabývá problematikou parametrů procesu zobrazení, jejich vlivem na výsledky a měření těchto parametrů. Podrobně je rozebrána ...
 • Generátor funkcí v systému Android 

  Neradilková, Aneta
  Generátory funkcí jsou zařízení, která generují celou řadu průběhů. Tato bakalářská práce se zaměřuje na seznámení se s funkčním generátorem a platformou Arduino. Na základě seznámení se s funkčním generátorem a platformou ...
 • Hodnocení doby života a změn konfokální mikroskopií 

  Rúbal, Radek
  Práce se zabývá technikami pro zobrazení doby života fluorescence. Doba života fluorescence je počítána z dat získaných pomocí sekvenčního snímání konfokálním mikroskopem Leica TCS SP8X . V práci jsou uvedeny algoritmy ...
 • Hodnocení migrace značených buněk v tkáni 

  Solař, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem moderních detekčních metod vizualizace, sledování a kvantifikace buněk v 3D prostoru. První část práce se zabývá optickými metodami detekce buněk. Je zde detailní rozbor problematiky ...
 • Hodnocení srozumitelnosti textu z elektrookulogramu 

  Netopil, Jan
  Tato práce se zabývá principy elektrookulografie (EOG) a měřením a využitím elektrookulografického signálu při hodnocení srozumitelnosti textu. V rámci práce je vysvětlena základní fyziologie a anatomie oka a typy očních ...
 • Hodnocení viability kardiomyocytů 

  Kremličková, Lenka
  Cílem této diplomové práce je seznámení se s vlastnostmi obrazových dat a principem jejich snímání. Dále literární rešerše metod zabývajících se segmentací obrazu v oblasti zpracování obrazů srdeční tkáně a v neposlední ...
 • Indikátor pro pipetování 

  Demjan, Michal
  Práca „Indikátor pro pipetování“ sa zaoberá možnosťami indikovania postupu práce pri pracovaní s mikroskúmavkovými doskami s 96 a 48 mikroskúmavkami. Práca berie ohľad na finančnú nenáročnosť zhotoveného produktu, rovnako ...
 • Inteligentní klasifikace příznaků pro podporu diagnostiky glaukomu 

  Vykoupil, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá inteligentní klasifikací příznaků pro podporu diagnostiky glaukomu. První část práce se věnuje anatomii oka a onemocněním sítnice zvaném zelený zákal. V další části je stručně popsaná texturní ...
 • Klasifikace mikrospánku analýzou EEG 

  Ronzhina, Marina
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí mikrospánku na základě změn energetického spektra EEG signálu. Vstupními hodnotami pro klasifikaci jsou výsledky časově-frekvenční analýzy. Navržená metoda klasifikace využívá aparát ...
 • Kumulace biologických signálů 

  Kubík, Adam
  Hlavním cílem této práce je seznámení s problematikou kumulace biologických signálů. První část práce objasňuje principy jednotlivých metod kumulace (pevné, plovoucí a exponenciální okno) a popisuje jejich základní vlastnosti. ...
 • Kvantitativní optická analýza s využitím mobilního telefonu 

  Petlák, Daniel
  Tato bakalářská práce pojednává o metodách kvantitativní kolorimetrické analýzy s využitím mobilního telefonu a návrhu vlastního analyzátoru. Teoretická část se věnuje základním vlastnostem světla a rozdělení optické ...
 • Lokalizace železitých nanočástic ve vnitřních organelách 

  Solař, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje chování železitých nanočástic v lidských mezenchymálních kmenových buňkách. V první části se zabývá metodou fluorescenčního značení organel a nanočástic a nastavením konfokálního mikroskopu ...
 • Metody měření koncentrace intracelulárního vápníku 

  Číhal, Martin
  Tato práce má za cíl seznámení se problematikou měřením intracelulárního vápníku. V práci je shrnuta teorie ohledně historie fluorescenčních indikátorů, dále také typy fluorescenčních indikátorů a metody měření. Dále jsou ...
 • Měření membránového napětí pomocí napěťově citlivých barviv 

  Votavová, Barbora
  Cílem této práce je realizovat měření membránového napětí s využitím napěťově citlivého barviva Di-4-ANEPPS a získaná data zpracovat a analyzovat. Práce obsahuje teoretický základ v podobě elektrofyziologie živočišných ...