Now showing items 21-29 of 29

 • Rozbor metod pro těsnění násypů hrází a jejich podloží pomocí podzemních stěn 

  Kachtík, Michal
  Tématem této práce je přehled o možných technologiích provádění těsnicích podzemních stěn ve vodním stavitelství. Dále se zabývá analýzou materiálů použitých k jejich konstrukci, jejich funkcí, a také jejich konstrukčnímu ...
 • Spolehlivost zemních hrází ohrožených filtračními deformacemi 

  Čejda, Marek
  Náplní disertační práce je analýza pravděpodobnosti vzniku filtračních deformací v podloží zemních hrází. Z rozsáhlé problematiky filtračních deformací se práce zaměřuje na iniciaci celého procesu, kdy dochází k nadzdvihnutí ...
 • Studie napjatosti a přetvoření zděné přehrady 

  Betlach, František
  Diplomová práce se zabývá posouzením globální a lokální stability vybraného místa možného porušení zděné tížní hráze vodního díla (VD) Pastviny, a to pro dva zatěžovací stavy (ZS 1 a ZS 2). První část sestává z popisu ...
 • Studie vzdouvací stavby a funkčních objektů v napojení lomu ČSA na Bílinu 

  Dostál, Kryštof
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zemní hráze a funkčních objektů na lomu ČS armády na Mostecku. V tomto lomu má být v blízké budoucnosti ukončena těžba a tato studie může posloužit jako podklad v rozhodovacímí procesu o ...
 • Události č. 8-9/1998 

  Adamec, Jiří; Filka, Miloslav; Fleischner, Petr; Hobstová, Pavla; Hons, Zdeněk; Hořava, František; Chybík, Josef; Kaplanová, Romana; Konečná, Yvonne; Konicar, Jakub; Krejčí, Renata; Říha, Jaromír; Schmeidler, Karel; Šlezinger, Miloslav; Ustohal, Vladimír; Vavřín, Petr; Werner, Jan; Zedník, Josef; Zmitko, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1998)
 • Vícekriteriální hodnocení protipovodňových opatření 

  Hala, Mario
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením protipovodňových opatření, pomocí vícekri-teriální analýzy, navrhnutých podniky Povodí Moravy a Odry. Součástí práce je také obecné vyjádření vícekriteriální analýzy a popis jednotlivých ...
 • Vodní dílo Letovice - návrh rekonstrukce systému TBD 

  Vahalík, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce systému technickobezpečnostního dohledu (TBD) na vodním díle Letovice. Úvodem je popsáno území přehrady, její okolí a samotné vodní dílo spolu s jednotlivými objekty. ...
 • Výpočet stability svahů hrází malých vodních nádrží 

  Hajda, Jindřich
  V České republice existuje asi 20 000 malých vodních nádrží. Jedná se o velké množství především rybníků, či malých retenčních nádrží, které nás chrání proti povodním. O hrázích těchto nádrží toho nevíme mnoho. Co se týká ...
 • Zpětná analýza sypané přehradní hráze a predikce jejího chování při mimořádných zatěžovacích stavech 

  Krajčovič, Ján
  Diplomová práce představuje vytvoření softwarového 2D MKP modelu přehrady Slezská Harta v České Republice za pomoci softwaru PLAXIS 2D. V úvodu práce je analýza vodní nádrže, vytvořené jako zásobárna vody a protipovodňové ...