• Rozpoznávání objektů pomocí evolučních metod 

  Lýsek, Jiří
  Tato práce pojednává o použití evolučních metod, konkrétně gramatické evoluce k rozpoznávání objektů v obraze. V práci jsou popsány principy rozpoznávání objektů a evoluční metody se zaměřením na gramatickou evoluci. Ve ...
 • Stavebně technologická studie etapy provedení podlah ve sportovní hale 

  Šaroun, Vít
  Bakalářská práce se zabývá realizací stavebně technologické etapy provádění podlah ve sportovní hale. Řešený objekt je plánovaný v Novém Městě na Moravě. Práce zpracovává navržené skladby podlah hrací plochy a v zázemí ...
 • Stavebně technologická studie etapy založení výrobní haly na pilotách 

  Sviták, Marek
  Obsahem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace založení výrobní haly na pilotách. Projekt obsahuje technickou zprávu se zaměřením na zadanou etapu, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, položkový ...
 • Strukturální metody identifikace objektů pro řízení průmyslového robotu 

  Minařík, Martin
  Tato dizertační práce se zabývá využitím strukturálních metod identifikace objektů pro řízení průmyslového robotu. Nejprve je popsán současný stav znalostí v dané oblasti, tedy celý proces rozpoznávání objektů pomocí metod ...
 • Využití metod umělé inteligence pro simulaci a identifikaci dat v oblasti proudění 

  Richter, Jan
  Proudění vzduchu lze vizualizovat pomocí aditiv tak, aby bylo možné pořídit snímky a videozáznamy takového proudění. Aditiva mohou být ve formě částic, nebo tvoří spojitá vlákna. Počítačové zpracování takových dat se liší ...
 • Webová aplikace HelpDesk a synchronizace dat 

  Balogh, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vývojem webové aplikace Helpdesk, která zajišťuje komunikaci s internetovými uživateli. V první části práce je stručný popis jednotlivých prostředků a nástrojů, které byly použity. V praktické ...
 • Zajištění QoS v rozsáhlých sítích 

  Koblížek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá řízením provozu v počítačových sítích založených na protokolu TCP/IP. Cílem je řídit pakety tak, aby se síťový provoz provoz choval předvídatelně podle našich pravidel. K tomuto řízení použijeme ...
 • Zpracování obrazu při určování topografických parametrů povrchů 

  Boháč, Martin
  Práce se zabývá určením topografických parametrů náhodně drsného povrchu pomocí metody střihové interferometrie. Jedná se o optickou metodu určení drsnosti povrchu. Základní myšlenka je založena na deformaci interferenčních ...