Now showing items 21-40 of 53

 • Návrh a realizace elektronických modulů 

  Matula, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá prepojovaním elektronických a mikroelektronických modulov s doskou plošného spoja (DPS). Prvá časť obsahuje definíciu modulu, termomechanického namáhania, rozbor základných materiálov, popis prepojenia ...
 • Návrh hardwaru řídícího modulu pro autobusové klimatizace 

  Melichárek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá hardwarovým a softwarovým řešení periferii pro řídící modul klimatizační jednotky pro spolčenost THERMO KING. Je zde uveden popis pro přístup periferie na sběrnici IIC, CAN a zobrazovací jednotku ...
 • Nízkofrekvenční elektronkový zesilovač 

  Hrubý, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, simulací a realizací nízkofrekvenčního zesilovače s použitím elektronek ke zpracování signálu z klasického gramofonu. Frekvenční charakteristika navrhovaného zařízení bude dle ...
 • Optimalizace difraktivních struktur pro koncentrátorový fotovoltaický panel 

  Chalupa, Petr
  Tato práce je zaměřena na možnosti koncentrování slunečního světla na křemíkové čipy, nebo pásky. Cílem práce je návrh a realizace koncentračního prvku, nebo systému, který bude založen na difrakční optice a optimalizován ...
 • Optimalizace hodnotového toku 

  Zátopek, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací hodnotového toku hotových výrobků ve společnosti Continental Automotive Systems, s. r. o. mezi technologickými linkami a expedicí z pohledu metod štíhlé výroby a průmyslového ...
 • Optimalizace umístění vzorků v teplotní komoře 

  Severa, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na stanovení rozloţení teploty v teplotní komoře CTS. Teplota v komoře je měřena pomocí termočlánků. Naměřené hodnoty jsou graficky zakresleny a vyhodnoceny. Rozloţení teploty v komoře je simulováno ...
 • Planární obvodové prvky na technické keramice s nízkou teplotou výpalu 

  Kosina, Petr
  Předložená práce se zabývá návrhem a výrobou 3D struktur v technologii LTCC (Low Temperatue Cofired Ceramics). Pro tuto technologii bylo vybudováno pracoviště a byly navrženy a ověřeny technologické postupy pro kvalitní a ...
 • Použití Peltierových článků pro tepelné cyklování 

  Müller, Petr
  Předkládaná práce se zabývá použitím Peltierových článků pro tepelné cyklování při provádění zrychlených zkoušek na pracovišti pro termomechanické namáhání pájených spojů. Jejím základem je popis jednotlivých částí pracoviště. ...
 • Pracoviště pro měření termomechanického namáhání 

  Hruban, Jiří
  Práce se zaměřuje na problematiku termomechanického namáhání, na spolehlivost eletrotechnických sestav, na poruchy pájeného spoje a bezolovnaté pájecí slitiny. Cílem práce je návrh a realizace pracoviště pro měření ...
 • Programovatelný modul pro řízení jednoduchých strojů 

  Jež, Roman
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a realizací zařízení určeného k řízení jednoduchých procesů v automatizaci. Základním zaměřením práce je teoretické navržení a praktické zpracování celého zařízení obsahující digitální ...
 • Propojovací technologie pro 3D elektronické a mikroelektronické konstrukce 

  Nicák, Michal
  Disertační práce je zaměřená na výzkum aplikačních možností pájených propojovacích struktur především pro použití s inovativními 3D strukturami sestavenými s využitím LTCC keramických materiálů, napařených i galvanicky ...
 • Regulace teploty topného tělesa termočlánkem 

  Spáčil, Michal
  Úkolem této práce je zpracovat a poté vyrobit systém který udržuje danou konstantní teplotu v daném prostoru případně daného materiálu(věci), v tomto případě je úkolem je vytvořit ovládací obvod pro výhřevný systém ...
 • Rozšířeni funkčnosti přístroje LaiPen 

  Trtílek, Jakub
  Cílem bakalářské práce je rozšíření funkčnosti přístroje LaiPen LP 100 o hlasové rozhraní tak, aby bylo uživateli usnadněno během práce s přístrojem zadávání názvů dřevin. Manuální výběr typu porostu u stávající verze ...
 • Řídicí jednotka pro monitorování klimatických podmínek u chovu jedlého hmyzu 

  Chmelař, Vít
  Bakalářská práce seznamuje s problematikou jedlého hmyzu, platformou Arduino, senzory a periferiemi, které budou využity pro sestrojení zařízení monitorující klimatické podmínky při chovu hmyzu. Popisuje jednotlivé druhy ...
 • Řízení teploty v kapalinovém termostatu pomocí mikrokontroléru Atmel ATmega328 

  Hanulík, René
  Bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou regulace a měření teploty v prostředí kapalinového termostatu. Popisuje některé druhy snímačů, jejich fyzikální principy a možnosti jejich užití. Část práce je věnována ...
 • Řízení vytápění rodinného domu 

  Hnyk, Marek
  Cílem diplomové práce je návrh a implementace systému, který bude umožňovat ovládání vytápění na základě údajů získaných monitorováním jednotlivých místností v objektu. Zvláště se zaměřte na oblast měření teploty vody v ...
 • Spolehlivost bezolovnatých pájek a vybrané způsoby odhadu jejich životnosti 

  Švecová, Olga
  Disertační práce pojednává o spolehlivosti bezolovnaté pájky SAC 305. V textu práce jsou shrnuty znalosti z oblasti únavových modelů používaných při určování životnosti pájených spojů, a také je zde zmíněno o dalších ...
 • Systém identifikace poruch pájeného spoje 

  Vejmola, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému identifikace poruch na pájených spojích z již existujícího systému, který je však omezen závislostí na obsluze systému lidským faktorem. Inovovaný systém nám tedy poskytne ...
 • Systém pro stabilizaci teploty 

  Strapko, Jaroslav
  Predkladaná práca sa zaoberá vytvorením zariadenia pre stabilizáciu teploty lubovolného systému pomocou Peltiérovho článku riadeného mikrokontrolérom.
 • Teplotní stárnutí bezolovnatých nízkoteplotních spojů 

  Jansa, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je prověřit vlastnosti nízkoteplotních bezolovnatých pájek podrobených stárnutí teplotním cyklováním. V teoretické části jsou rozebrány druhy bezolovnatých pájek, pasty používané pro výrobu ...