Now showing items 21-40 of 59

 • Návrh spalovací turbíny pro osobní automobil 

  Šíblová, Kamila
  Tato diplomová práce pojednává o spalovací turbině, jejím návrhu, zpracování a využití. Diplomovou práci je možné pomyslně rozdělit do tří částí. První část je zaměřena na teoreticky získané poznatky z oboru spalovacích ...
 • Návrh turbíny přílivové elektrárny 

  Mahdal, Ondřej
  Dnešní doba si žádá bezemisní a bezuhlíkové zdroje energie. Tento fakt není podmíněn pouze mezinárodními smlouvami a nařízeními Evropské Unie, ale také stav životního prostředí poukazuje na nezbytnou změnu v přístupu lidstva ...
 • Návrh typu a zapojení parní turbíny pro konkrétní lokalitu 

  Kalina, Leoš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem typu a zapojením parní turbíny pro rekonstrukci strojní části teplárny. Práce se skládá ze dvou částí. V první části je uveden teoretický výklad k teplárenství, parním turbínám, ...
 • Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění 

  Nevoral, Michal
  Cílem bakalářské práce je seznámení se zdroji tepla, které jsou vhodným vytápěním pro rodinný dům s důrazem na tepelná čerpadla. V první části jsou popsány všechny zdroje tepla, které se dají použít pro domovní vytápění. ...
 • Obecné zásady při transformaci leteckého turbokompresorového motoru na aeroderivát 

  Pokorný, Šimon
  Záměrem této bakalářské práce je popis obecných zásad transformace leteckého turbokompresorového motoru na aeroderivát. Součástí práce jsou elementární funkční principy a konstrukční provedení spalovacích turbín využívaných ...
 • Parní turbina 

  Čípek, Petr
  Cílem práce je návrh vysokootáčkové parní turbíny jako malého energetického zdroje. Parní turbína se skládá z vysokotlaké, středotlaké a nízkotlaké části s oddělitelným kondenzačním modulem. Vysokotlaká část je navržena v ...
 • Parní turbina rychloběžná 

  Albrecht, Jan
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na konstrukci rychloběžné parní turbíny pro parametry spalovny komunálního odpadu v Brně. V úvodní části diplomové práce je krátce shrnut historický vývoj, transformační proces a ...
 • Podzemní pneumatický akumulátor energie 

  Pochylý, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o akumulaci energie pomocí stlačeného vzduchu. Diplomovou práci je možné pomyslně rozdělit do několika částí. První část práce je zaměřena na teoretický rozbor, který popisuje, proč začleňujeme ...
 • Podzemní zásobníky plynu 

  Flodr, Jan
  Zemní plyn je jedním z hlavních zdrojů energie na světě. Pro země bez vlastních zdrojů je vel-mi důležité, jak a odkud tuto surovinu dovážet a jak s ní efektivně nakládat. Cíl této práce je popsat zásobování České republiky ...
 • Problematika snižování tepelné odrazivosti zrcadel solární elektrárny se Stirlingovým motorem 

  Kmeť, Jozef
  Táto diplomová práca popisuje solárny koncentračný systém využívajúci Stirlingov motor. Problémy, s ktorými sa stretáva pri konštrukcií a prevádzke. Zameriavam sa najmä na problémy znižovania výkonu zaprašovaním a namŕzaním. ...
 • Reverzační turbokompresor 

  Lapáček, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem reverzačního turbokompresoru. Práce je rozdělena na několik částí. Úvodní část se věnuje teorii a rozdělením lopatkových strojů. Navazující část popisuje akumulační soustavu, pro kterou ...
 • Reverzační turbokompresor 

  Zygmont, Martin
  Diplomová práce se skládá z teoretické části, která se zabývá popisem reverzačního turbokompresoru a jeho součástí. Následující část se věnuje výpočtu radiálně axiálního kompresoru a turbíny. Je rovněž proveden výpočet ...
 • Smíšený tepelný cyklus 

  Tkachuk, Andriy
  Tato diplomová práce navazuje na stejnojmennou bakalářskou práci. Zabývá se smíšeným tepelným cyklem, jehož hlavní předností je vysoká účinnost a snadné odloučení CO2 pro jeho uskladnění a další použití. Diplomová práce ...
 • Stanovení charakteristiky ventilátoru 

  Vymětalík, Zbyněk
  Tématem této bakalářské práce jsou ventilátory. První část pojednává o zařazení těchto strojů. Druhá kapitola uvádí rozdělení. Protože měřený ventilátor je radiálního typu, uvádí třetí kapitola teorii návrhu tohoto typu. ...
 • Stirlingův motor jako součást energetických zdrojů kosmických sond a mimozemských základen 

  Kmeť, Jozef
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou výroby elektrickej energie potrebnej na prieskumných misiách vo vesmíre. V prvej časti je stručný prehľad spôsobov, ktoré využívajú vesmírne agentúry ako NASA. Ďalej sa zaoberá ...
 • Technologie napájecích čerpadel do 100 kg/h vody 

  Holčapek, Josef
  Cílem práce je provést rešerši z oblasti čerpací techniky, určit požadavky na napájecí čerpadla pro malé energetické bloky, určit typy napájecích čerpadel a jejich vlastnosti. Dále je úkolem navrhnout zapojení vybraného ...
 • Technologie napájecích čerpadel do 100 kg/h vody 

  Holčapek, Josef
  Cílem mé práce je provést rešerši z oblasti čerpací techniky, určit požadavky na napájecí čerpadla pro malé energetické bloky, určit typy napájecích čerpadel a jejich vlastnosti. Dále je mojím úkolem navrhnout zapojení ...
 • Technologie pro akumulaci elektřiny 

  Novák, Adam
  Tato práce se zaměřuje na popis jednotlivých metod pro akumulaci elektrické energie. Samotná akumulace se z důvodu přibývající kolísavé produkce elektrického proudu získávaného z obnovitelných zdrojů a nerovnoměrného odběru ...
 • Technologie pro akumulaci elektřiny 

  Pochylý, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je porovnat a popsat základní funkční principy různých technologií pro akumulaci elektrické energie. S rostoucí nerovnováhou mezi spotřebou a výrobou je nutné začleňovat akumulační jednotky do ...
 • Technologie pro využití vodíku z Energieparku Mainz 

  Florian, Tibor
  Cílem této bakalářské práce je popsání vodíku, metod výroby, jeho následné použití a srovnání dle vybraných kritérií. Úvodní část je věnována popisu vodíku jako elementu, včetně jeho izotopů. Další pasáž se stručně věnuje ...