Now showing items 21-40 of 116

 • Implementace kvality služby do konvergované sítě 

  Zvolenský, Daniel
  Cielom tejto práce je v prostredí Network Simulator verzie 2 vytvorenie IP siete s vhodnou topológiou, v ktorej sa bude simulovať paketový hlasový tok medzi účastníkami, v úvážení použitia kompresie podla doporučenia G.723. ...
 • Implementace kvality služby do řízení síťového prvku 

  Boháč, Martin
  Cílem této práce bylo seznámit se s problematikou kvality služby v konvergovaných sítích především s užitím IP protokolu verze 6. Konvergované sítě jsou schopné efektivně přenášet různé typy dat – hlasový, datový nebo ...
 • Implementace kvality služby v bezdrátových sítích 

  Kaman, Štěpán
  Bezdrátové sítě představují v současné době častý přístup připojení stanic do místní sítě či k Internetu. Až do roku 2005 neexistovala ve standardu 802.11 podpora prioritních dat a využití multimediálních služeb je v těchto ...
 • Inovativní směrovací protokoly 

  Rouča, Tomáš
  Cílem této práce bylo seznámit se s technologií směrování dat v počítačové síti. V práci byly popsány v teoretické rovině vlastnosti současných a minulých směrovacích protokolů a jejich využití v informačních systémech. ...
 • Integrované telekomunikační prostředí 

  Tomeček, Jan
  V diplomové práci je popsána problematika návrhu bezdrátové sítě. Jsou zde zachyceny a porovnány vlastnosti různých bezdrátových technologií. Dále jsou nastíněny možnosti zabezpečení hlasové komunikace a realizováno řešení ...
 • Komplexní zařazení výukového systému TIMS do výuky 

  Juračka, Jan
  Tato práce podrobně seznamuje s výukovými systémy Tims od firmy Enoma. Podrobně popisuje základní typy analogových a digitálních modulací, rozprostřené spektrum a základy PCM kódování a dekódování. Hlavní důraz je kladen ...
 • Konvergované sítě a tomografie síťového provozu s využitím evolučních algoritmů 

  Oujezský, Václav
  Tomografie síťového provozu představuje dnes již nedílnou součást v oblasti konvergovaných sítí a systémů k detekci jejich behaviorálních vlastností. Dizertační práce se zabývá výzkumem její implementace s využitím evolučních ...
 • Laboratorní dohledový systém 

  Bošeľa, Jaroslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá riešením dohľadového monitorovacieho systému pre školské laboratórium. Popisuje laboratórne prvky, ich účel a stav pred aplikovaním konfigurácie, zároveň obsahuje porovnanie komerčných ...
 • Laboratorní úlohy v prostředí OPNET pro předmět Pokročilé komunikační techniky 

  Mikulecký, Miloš
  Práce se týká laboratorních úloh pro předmět Pokročilé komunikační techniky. Úlohy jsou vytvořeny v prostředí Opnet IT Guru. K jednotlivým úlohám je vytvořen podrobný návod, podle kterého lze celou úlohu realizovat. Součástí ...
 • Links Failure Analysis of Averaging Executed by Protocol Push-sum 

  Kenyeres, Martin; Kenyeres, Jozef; Škorpil, Vladislav (Hikari, 2016-08-01)
  In this paper, we examine the impact of links failure on the push-sum protocol. This protocol is very suitable for the implementation into WSNs and therefore, we verify the robustness of the unsecured execution of this ...
 • Metodika pro testování vysokorychlostních FPGA karet 

  Šulc, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a implementací metodiky pro testování pamětí RAM připojených k obvodu FPGA na kartách Combo. V teoretické části práce jsou chyby pamětí RAM rozděleny podle způsobu, kterým ovlivňují práci paměti, a ...
 • Metody měření přenosových parametrů datových sítí 

  Modrák, Zdeněk
  Úkolem bakalářské práce bylo prostudování a popsání známých metod pro testování kvality přenosových parametrů datových sítí. Vycházel jsem ze standardů RFC, které jsou základními doporučeními v internetových sítích. Na ...
 • Měření optických přenosových tras 

  Ambrož, Jan
  Tato práce se věnuje měření optických přenosových tras. Zejména měření útlumu, chro- matické a polarizační vidové disperze. Specikům měření systémů využívajících WDM a pasivních optických sítí. V každé kapitole jsou uvedeny ...
 • Měření parametrů síťového provozu na přístupovém bodě 

  Novák, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku měření parametrů síťového provozu kabelových a bezdrátových sítí. První část teoreticky popisuje protokol SNMP a aplikační rozhraní API, které tvoří základ pro získávání a ...
 • Minimalizace vlivu rušení na bezdrátovou síť 

  Doležal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá technologiemi přenosu dat přes bezdrátové prostředí. Práce se věnuje možnostem optimalizace přenosu v bezdrátové síti především z pohledu omezování vlivů rušení. V první části je proveden ...
 • Modelování síťové komunikace v prostředí OPNET IT Guru 

  Mazák, Andrej
  Cílem této práce je popsat modelování síťové komunikace na konkrétním síťovém provozu s reálným zatížením. Vybraný model sítě se přibližuje skutečné síťové topologii telekomunikačního operátora poskytujícího síťové služby ...
 • Modelování síťového prvku pomocí logického pole 

  Štafa, Václav
  Diplomová práce obsahuje seznámení se s programovatelnými logickými poli a na nich vyvíjenou platformou NetFPGA v souvislosti s jejím využitím pro směrování za pomocí neuronové sítě. Současné směrovací protokoly a metody ...
 • Modernizace laboratorní výuky přístupových a transportních sítí 

  Kolář, Michal
  Práce se zabývá vybavením laboratoře přístupových a transportních sítí se zaměřením na spolupráci jednotlivých zařízení. Navrhuje úkoly vhodné pro řešení formou laboratorní úlohy s přihlédnutím k praxi. K třem novým úlohám ...
 • Moderní trendy v zabezpečení Wi-Fi sítí standardu IEEE 802.11 

  Lieskovan, Tomáš
  Práce se zaměřuje na problematiku bezdrátových sítí Wi-Fi. V práci jsou popsány jednotlivé principy šifrování WEP, WPA a WPA2. Nejprve je rozebrán způsob zabezpečení WEP, který již dnes nevyhovuje bezpečnostním požadavkům, ...
 • Multidimenzionální analýza dat a zpracování analytického zobrazení 

  Foltýnová, Veronika
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy a zobrazení multidimenzionálních dat. V teoretické časti je uvedena problematika dolování dat, její úlohy a techniky a stručné vysvětlení pojmů Business Inteligence a datový sklad. ...