Now showing items 21-40 of 48

 • Návrh povrchového kondensátoru 

  Kloda, Michal
  Bakalářská práce zabývající se povrchovými kondenzátory je rozdělena do tří hlavních částí. První část popisuje povrchový kondenzátor, problematiku přestupu tepla při kondenzaci par a způsob určování součinitele prostupu ...
 • Orbitální svařování v podmínkách jaderné elektrárny Temelín 

  Toman, Petr
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného systému pro Orbitální svařování impulsního potrubí v Jaderné elektrárně Temelín. Cílem práce je popis současné metody ručního svařování metodou TIG, popis dostupné technologie ...
 • Osmotické elektrárny 

  Šikula, František
  Tato práce se zabývá teoretickým popisem a hlubší analýzou osmotických elektráren a vhodnosti jejich využití jako alternativního zdroje pro výrobu elektřiny. V první části jsou vysvětleny základní principy získávání energie ...
 • Particulate Matter Produced by Micro-Scale Biomass Combustion in an Oxygen-Lean Atmosphere 

  Poláčik, Ján; Šnajdárek, Ladislav; Špiláček, Michal; Pospíšil, Jiří; Sitek, Tomáš (MDPI, 2018-12-01)
  This article extends earlier research by the authors that was devoted to the experimental evaluation of ultra-fine particles produced by the laboratory combustion of beechwood samples. These particles can have severe ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Baláži, Martin
  Bakalářská práce posuzuje způsoby, kterými se dají snížit náklady na vytápění rodinného domu. Po výpočtu tepelné ztráty objektu jsou vybírána vhodné tepelně-izolační aplikace na snížení prostupu tepla přes fasádu, strop a ...
 • Ranque - Hilshova vírová trubice 

  Bábor, Lukáš
  Ranque-Hilshova vírová trubice je zařízení, které přeměňuje proud plynu o vysokém tlaku na dva nízkotlaké proudy o vyšší, resp. nižší teplotě, než je teplota vstupního proudu. Z technického hlediska se jedná o zařízení ...
 • Ranque-Hilshova vírová trubice 

  Obrlík, Jan
  Ranque-Hilshova vírová trubice je termálně-fluidní zařízení, ve kterém dochází k přeměně tlakové energie vstupujícího proudu tekutina na energii tepelnou dvou vystupujících proudů bez jakýchkoliv mechanických částí. V první ...
 • Současný stav těžby a zásob uranu 

  Vondra, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá současným stavem těžby uranu. Popisuje vývoj těžby uranu na území ČR od počátků až po současný stav těžby. Dále jsou zde shrnuty nynější světové zásoby uranu, včetně uvedení nejvýznamnějších ...
 • Současný stav výstavby reaktorů využívající roztavených solí (MSR) 

  Kotrnetzová, Daniela
  Práce se zabývá popisem reaktorů IV. Generace s podrobným zaměřením na reaktor využívající rozpuštěných solí. Jednotlivě je popsána celá šestice těchto reaktorů i jejich současný výzkum. Je rozebrán AHTR reaktor a jeho ...
 • Technologie pro využití vodíku z Energieparku Mainz 

  Florian, Tibor
  Cílem této bakalářské práce je popsání vodíku, metod výroby, jeho následné použití a srovnání dle vybraných kritérií. Úvodní část je věnována popisu vodíku jako elementu, včetně jeho izotopů. Další pasáž se stručně věnuje ...
 • Technologie pro zkapalňování zemního plynu a jeho následnou distribuci a využití 

  Konopiský, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi zkapalňování plynů a způsoby jejich následného skladování a využití. Nejprve shrnuji historii vývoje technologie zkapalňování plynů a dosahování nízkých teplot. V následujících ...
 • Technologie pro zkapalňování zemního plynu a jeho následnou distribuci a využití 

  Zbořil, David
  Tvorba závěrečné práce je jedním z velmi klíčových momentů při studiu na univerzitě. Kvalita zpracování její formální části je pak jedním z nejdůležitějších kritérií při jejím hodnocení. Cíl této práce je popsat jednotlivé ...
 • Teplotní dergadace dřeva s aplikací retardérů hoření 

  Woffová, Helena
  Tato práce se zabývá hořením dřeva a vlivem retardérů na jeho průběh. Teoretická část je tvořena rešeršní studií chemického složení dřeva a procesů, jenž probíhajících při jeho spalování. Dále jsou zde rozebrány vlivy ...
 • Termojaderná fúze a její energetické využití 

  Hladík, Jakub
  Účelem této bakalářské práce je formou rešerše čtenáři přiblížit princip termojaderné fúze, její objev a výzkum, dále princip udržení fúze, druhy reaktorů využívajících termojadernou fúzi a následné jejich využití v energetice.
 • Těžba břidlicového plynu 

  Podhorský, Jakub
  Bakalářská práce na téma Těžba břidlicového plynu se zabývá těžbou a světovými zásobami břidlicového plynu. Na začátku práce obsahuje uvedení do problematiky z hlediska geologie a historického vývoje těžby a klíčových ...
 • Těžba hydrátů metanu 

  Hanzlík, Martin
  Tato práce popisuje chemické a fyzikální vlastnosti hydrátu metanu, jeho výskyt a umístění nalezišť v různých typech sedimentu. Hlavní bodem práce je zhodnocení navrhovaných metod produkce hydrátu metanu z technologického, ...
 • Uplatnění termické analýzy v energetice 

  Skala, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou termické analýzy. V první části jsou všeobecné informativní údaje o termické analýze. Druhá část pojednává o základním rozdělení jednotlivých metod termické analýzy. Ve třetí ...
 • Účinnost odvodu tepla parního generátoru JE Dukovany při nízkých hladinách 

  Veselý, Jakub
  Obsahem práce je simulace průběhu události blackout v Jaderné elektrárně Dukovany a určení optimálního postupu vychlazení studených větví smyček primárního okruhu s cílem zajistit maximální množství sekundárního chladiva ...
 • Vodíkové technologie pro ekologické energetické hospodářství v dopravě 

  Pavliska, Vojtěch
  Postupný přechod k obnovitelným zdrojům energie je jednou z hlavních věcí, které musí lidstvo v současné době řešit. Nejedná se pouze o výrobu elektrické energie, ale také o dopravní prostředky. Znečištění ovzduší ve větších ...
 • Vysokoteplotní nástřiky lopatek plynových turbín 

  Chýlek, Radomír
  Smyslem této bakalářské práce je představení technologií nástřiků vysokoteplotních povlaků pro lopatky plynových turbín. Důraz je kladen na obeznámení se s vlastnostmi jednotlivých povlaků, jejich možnostmi zvýšení životnosti ...