Now showing items 21-40 of 66

 • Metody sušení biomasy 

  Beran, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá biomasou a principem sušení tuhých látek, dále je zde podrobná rešerše sušáren biomasy a v závěrečné části práce je zhotoven bilanční výpočet bubnové sušárny a výpočet vlastností spalin.
 • Modelování proudění dvou plynů 

  Strouhal, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá interakcí dvou plynů o rozdílné teplotě a složení uvnitř zplyňovací komory ZKG. První část práce je věnována biomase jakožto obnovitelnému zdroji energie. Uvedena je definice biomasy, její ...
 • Modelování proudění ve výměníku tepla 

  Hudeček, František
  Tato práce se zabývá problematikou tepelného řešení výměníků tepla. K návrhu lze využít výpočty na základě vzorců pro prostup tepla, vzniklých na základě četných měření. Druhou metodou je přístup více moderní. Za pomoci ...
 • Modelování proudění vzduchu ve spalovací komoře ZKG 

  Krišpín, Jan
  Náplní předkládané práce je popis chemických a fyzikálních vlastností biomasy, metod energetických přeměn biomasy, procesů probíhajících při spalování biomasy a především proudění spalovacího vzduchu. Součástí této práce ...
 • Moderní technologie pro soběstačné domy 

  Popara, Nikola
  Bakalárska práca sa zaoberá témou energeticky sebestačných domov. V teoretickej časti sú vysvetlené jednotlivé zdroje energie. Sú rozdelené do dvoch hlavných skupín, zdroje tepla a elektrickej energie. V ďalšej časti je ...
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Lyčka, Aleš
  Cílem této bakalářské práce bylo shrnout poznatky o dnešních způsobech vytápění rodinných domů s důrazem na moderní technologie. Následně provést základní porovnání jednotlivých způsobů vytápění na modelovém domě.
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Novák, Jan
  Bakalářská práce je zaměřená na shromáždění dostupných informacích ohledně vytápění rodinného domu. Stručné popsání výhod i nevýhod dosavadní a moderní technologie s ohledem na pořizovací cenu, efektivitu, ekologii a ...
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Holub, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá shrnutím základních znalostí o možnostech vytápění rodinného domu. Práce je zaměřena na nové technologie a to především tepelná čerpadla. V druhé části práce je provedeno srovnání některých způsobů ...
 • Návrh na vytápění rodinného domu 

  Pavlíček, Michal
  Vytápění rodinných domů v závislosti na ekonomických faktorech, je v současnosti velmi diskutované téma. Má práce je zhodnocením možností vytápění rodinných domů, s přihlédnutím k technickým možnostem modelového objektu a ...
 • Návrh skladby zdrojů pro síťovou nezávislost 

  Horváth, Radovan
  Cílem diplomové práce je vypracování návrhu skladby zdrojů pro síťovou nezávislost. Dále zpracovat přehled o bateriových systémech pro akumulaci elektrické energie a bilanční model systému dodávky energie pro zvolený objekt. ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Vítek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přídavného spalinového výměníku pro využití zbytkové energie spalin. Součástí práce je shrnutí poznatků o výměnících tepla, jejich principu, provozu a údržbě. V další části práce je ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Para, Marcel
  Táto záverečná práca sa venuje návrhu tepelného výmenníka voda – voda, ktorý je súčasťou chladiaceho okruhu. Obsahuje podrobný tepelný a hydraulický výpočet. Práca taktiež zahŕňa základný konštrukčný výkres.
 • Návrh výměníku tepla 

  Jílek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem trubkového výměníku tepla pro média voda – voda, jenž je součástí chladící okruhu. Práce obsahuje základní popis a rozdělení trubkových výměníků. Dále obsahuje návrh a výpočet ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Vašíček, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem chladícího tepelného výměníku pro média voda – voda. Obsahem práce je základní rozdělení a popis trubkového výměníku tepla. Dále je zde zahrnut výpočet a návrh geometrických rozměrů, ...
 • Návrh výměníku tepla voda-voda 

  Murín, Milan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom tepelného výmenníku typu voda – voda s dvoma variantami prepážkových systémov, koncentrickým a segmentovým. Súčasťou práce je rozdelenie a popis trubkových výmenníkov, návrh vhodnej ...
 • Obnovitelné zdroje energie pro rodinný dům 

  Burýšek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem obnovitelných zdrojů energie. Je rozdělena na dvě hlavní části. První část je odborná rešerše obnovitelných zdrojů energie, které jsou dostupné v České republice. V druhé části je ...
 • Optimalizace a inovace ve vytápění rodinných domů 

  Vafek, Petr
  Cílem této bakalářské práce je shrnout dnešní způsoby vytápění rodinných domů včetně nových moderních, které postupně nahrazují staré nevyhovující zdroje vytápění. Dále jsou tyto způsoby porovnány a v poslední části je ...
 • Optimalizace a inovace ve vytápění rodinných domů 

  Dubnický, Ladislav
  Cieľom bakalárskej práce je zhrnutie poznatkov o dnešných moderných spôsoboch vykurovania rodinných domov. Jednotlivé typy vykurovania sú vzájomne porovnávané z ekonomického, prevádzkového a ekologického hľadiska. Na záver ...
 • Parametrická studie výměníku tepla pomocí CFD 

  Sušovský, Martin
  V této práci je proveden základní návrh a výpočet plášťového trubkového výměníku tepla s rovným svazkem trubek, do kterého je instalován systém koncentrických přepážek. Ve výpočtu byly řešeny tlakové ztráty a součinitele ...
 • Parní kotel na dřevní štěpku s pískem 92,5t/h 

  Špiláček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem parního kotle spalujícího dřevní štěpku. Dřevní štěpka patří mezi biomasu a kotel by tak měl být šetrný k životnímu prostředí. Základem práce je výpočet velikosti a množství teplosměrných ...