Now showing items 21-40 of 40

 • Manipulace s 3D modely implantátu pro plánování chirurgických operací v medicíně 

  Bišof, Martin
  Tato práce popisuje vývoj i samotné řešení aplikace pro plánování a simulaci chirurgických operací v medicíně. Dokumentační část začíná teoretickým základem, jež se zaměřuje nejprve na reprezentaci objektů v počítačové ...
 • Model dynamické scény pro robota 

  Görig, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá uchováváním geometrické informace o okolním prostředí pro robotické systémy. Model prostředí je reprezentován objekty, které mohou být získány pomocí natrénovaných rozpoznávačů, detektorů ...
 • Prezentační software fyziky pro ZŠ a SŠ 

  Matoušek, Miroslav
  Tato práce se zabývá softwarem pro podporu výuky formou prezentování fyzikálních dějů. Konkrétně se jedná o kinematiku na úrovni základní a střední školy. Dále jsou popsány základy pedagogiky, didaktiky, modelování a ...
 • Prezentační software matematiky pro SŠ 

  Szabo, Štefan
  Tato práce slouží jako prezentační software matematiky pro střední školy. Její cílem je zjednodušit, zefektívnit, nebo jinak zdokonalit výučbu za využití reprezentace jednolitvých matematických okruhů prostředníctvím ...
 • Prezentační software pro znázornění základních jevů v trojúhelníku 

  Kašparová, Šárka
  Tato bakalářská práce se věnuje vývoji prezentačního softwaru pro podporu výuky matematiky - základní geometrické jevy v trojúhelníku. Připomíná základní poznatky o výuce a trojúhelnících. Ve druhé části se potom zabývá ...
 • Rozpoznávání zoubkování poštovních známek 

  Koníček, Vladimír
  Zoubkování poštovních známek slouží k oddělování jednotlivých známek z archu. Existuje několik rozměrů a druhů zoubkování, podle nichž je možno poštovní známky nejen oceňovat, ale také je podle nich možno určovat pravost ...
 • Rozšíření knihovny OpenSceneGraph pro zobrazení 3D obrazových dat v medicíně 

  Kučiš, Michal
  Bakalářská práce popisuje metody pro zobrazení 3D obrazových dat. Součastí práce je implementace metody, která zobrazuje řez daty.
 • Sada jednoduchých 3D her 

  Vrána, Michal
  Předmětem tohoto bakalářského projektu je grafická knihovna Open Scene Graph a její použitelnost v praxi. Konkrétním cílem bylo vytvoření série demonstračních aplikací, tutoriálů k nim a jedné počítačové hry testující ...
 • Software pro rozvíjení prostorové představivosti 

  Malina, Jiří
  Tato výuková aplikace je pro učitele základních škol, která umožňuje grafické prezentování 3D modelů poskládaných z kostek. Aplikace je vhodná pro rozvoj 3D orientace a rozvíjení prostorové představivosti dětí prvního ...
 • Syntéza textur 

  Havelka, Robert
  Práce čtenáři objasní význam texturování a obsahuje přehled základních postupů při syntetizování textur. Generování textur je popsáno především z pohledu procedurálních generátorů. Vysvětlen je význam použití Fourierovy ...
 • Syntéza textur 

  Sousedík, Ctirad
  Cílem práce je vytvořit co nejkvalitnější syntetizér textur a ukázkovou demonstrační utilitu s grafickým uživatelským rozhraním. Základem je metoda autorů Li-Yi Weie a Marca Lewoye ze Stanfordské univerzity, avšak jejich ...
 • Tvorba 3D scény s využitím open-source nástrojů 

  Vašák, Petr
  Práce se zabývá vytvořením komplexní 3D scény pomocí open-source nástrojů. Je zde popsán postup vytváření 3D modelů, úprav scény a následný převod do renderovacího programu PovRay, kde je za pomoci úpravy kódu a přidáním ...
 • Tvorba hudby počítačem 

  Lanc, Jakub
  Práce se zabývá tvorbou hudby počítačem, konkrétně využitím neuronových sítí pro generování melodií. Nejprve stručně mapuje současné přístupy ke generování hudby a charakteristiky některých užívaných typů neuronových sítí ...
 • Učební program - rovinná geometrie a streometrie 

  Straka, Tomáš
  Tento dokument popisuje způsob, jakým byl vytvořen prezentační sotfware matematiky pro základní školy. Tento program by měl pomoci pedagogovi při výkladu učiva a studentovi může tento nástroj pomoci pro pochopení látky. ...
 • Vektorový editor japonských znaků kanji 

  Žižka, Pavel
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním japonských znaků Kanji. Práce zahrnuje problematiku tvorby japonských tahů, znaků a jejich následné rozpoznávání. Vytvořená aplikace slouží k výuce japonských znaků a také k jejich překladu ...
 • Virtuální rýsovací plocha 

  Smyček, Libor
  Tato práce se zabývá způsoby zpracování grafické informace s ohledem na využití v rýsovací aplikaci. Dále definuje předpisy platné pro práci s geometrickými primitivy v rovině. Druhá část práce obsahuje návrch a implementaci ...
 • Vizuální nástroj pro tvorbu aplikací ve zpracování obrazu 

  Horák, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením nástroje pro vizuální tvorbu aplikací ve zpracování obrazu, které se provádí pomocí grafického propojování funkčních bloků. Grafické propojování je realizováno pomocí tzv. node ...
 • Vyukový program pro demonstraci ořezávání 2D objektů a vyplňování 2D uzavřených oblastí 

  Novotná, Lenka
  Tato práce se zabývá návrhem a vývojem aplikace pro demonstraci ořezávání a vyplňování 2D uzavřených oblastí. Jsou zde popsány jednotlivé algoritmy, jejich vlastnosti a vzájemné rozdíly. Aplikace byla navrhnuta tak, aby ...
 • Výuková aplikace pro trigonometrii s využitím počítačové grafiky 

  Plíšek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vyučováním matematických jevů, a to zejména výukou goniometrických funkcí pro druhý stupeň základních škol. Pro tyto účely vznikly 2 aplikace. První je aplikace Goniometrie , která se zabývá ...
 • Výukový program pro demonstraci rasterizace 2D objektů 

  Krupička, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem rasterizace vektorových objektů na zobrazovacích zařízeních (např. monitoru počítače). Rasterizace je jedním z nejdůležitějších jevů v počítačové grafice. Pro jeho pochopení je ...