Now showing items 21-40 of 51

 • Krbová vložka 

  Ptáček, Martin
  Tato práce si klade za cíl proverit použití automatické regulace v nekolika provozních režimech na krbové vložce Venus 12.1.W. Ve své práci porovnávám nekolik merení, vždy s merením bez automatické regulace. Pri techto ...
 • Krbová vložka 

  Štelcl, Otakar
  Bakalářská práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část se zabývá rozdělením krbových vložek z hlediska materiálů, konstrukce spalovací komory, spalovacích vzduchů, přenosem tepla a používaných roštů. Druhá část ...
 • Měření prachových částic (TZL) 

  Hynková, Blanka
  Bakalářská práce obsahuje rešerši na téma kotle malých výkonů na tuhá paliva. Dále se zabývá měřením prachových částic, je zde popsán postup při odebírání TZL, který je pak ověřen na zkušebně a doplněn výpočty.
 • Měření vlastností tuhých a kapalných paliv (biopaliv) 

  Horák, Jakub
  V současnosti existuje velké množství normalizovaných metod měření vlastností paliv. S přibývajícími novými metodami se už tak nepřehledná problematika měření vlastností paliv stává ještě nepřehlednější. Tato bakalářská ...
 • Měření vlastností tuhých paliv 

  Blabla, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou měření energetických vlastností tuhých paliv. Teoretická část pojednává o základním rozdělení tuhých paliv se zaměřením na biomasu a následné rozebrání jednotlivých metod měření ...
 • Moderní technologie pro vytápění rodinného domu 

  Škvařil, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá všeobecným shrnutím základních znalostí vytápění rodinného domu. Práce je zaměřena na nové a moderní technologie vytápění a následný rozbor modelového domu s řešením.
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Zbořil, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo shrnout poznatky o dnešní technologii vytápění rodinných domů včetně nových, které mají v tomto směru velký potenciál. Následně provést základní porovnání jednotlivých způsobů vytápění na ...
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Sedláček, Daniel
  Cílem mé bakalářské práce bylo shrnout informace o dnešních možnostech vytápění rodinných domů se zaměřením především na efektivní, ekologické a obnovitelné zdroje energie, vyzdvihnout výhody a nevýhody jednotlivých systémů ...
 • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

  Bašovský, Ondrej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť poznatky o dnešných spôsoboch vykurovania rodinných domov so zameraním na moderné technológie. Druhým cieľom je previesť základné porovnanie jednotlivých spôsobov vykurovania na ...
 • Možnosti mikrokogenerační výroby v místech, kde nejsou primárně dostupná plynná, nebo kapalná paliva 

  Kubínek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím mikrokogeneračních jednotek v místech, kde nejsou primárně dostupná plynná, nebo kapalná paliva. V rešeršní části jsou popsány dostupné technologie a aktuální stav trhu s ...
 • Možnosti vytápění biomasou 

  Synek, Michal
  Bakalářská práce je rozdělena na pět hlavních částí. V první části se zabývá rozdělením krbových kamen podle roštu, použitého výrobního materiálu, podle spalovacích vzduchů a přenosu tepla. Druhá část se zabývá normou ČSN ...
 • Možnosti vytápění rodinného domu 

  Řezníček, Jan
  S rostoucím zájmem o úsporu nákladů a životního prostředí se snažíme využívat nových trendů v zateplování budov a jejich vytápění. Cílem mé bakalářské práce je seznámit se s problematikou a možnostmi vytápění těchto objektů ...
 • Návratnost investic do snížení tepelných ztrát rodinného domu 

  Žák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi snížení tepelných ztrát zvoleného rodinného domu. Součástí práce je výpočet tepelné ztráty před realizací rekonstrukce podle ČSN EN 12381. Hlavní částí této práce je zhodnocení navržených ...
 • Návrh krbové vložky 

  Štelcl, Otakar
  Abstrakt Diplomová práce je rozdělena na pět hlavních částí. První díl se zabývá dřevem jako palivem z hlediska složení, emisí CO2 a vlastností. Druhá část pojednává o výpočtu krbových kamen, zejména stechiometrii spalování, ...
 • Návrh otopného systému rodinného domu 

  Taclík, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem tepelných ztrát rodinného domu s dvěma nadzemními podlažími, výběrem tří zdrojů tepla a navržením otopných těles na pokrytí těchto ztrát. Zároveň tato práce obsahuje výpočet spotřeby ...
 • Návrh topného systému pro rodinný dům 

  Svoboda, Lubomír
  V bakalářské práci byla provedena analýza zdrojů vytápění obytného domu a to současně instalovaného plynového kotle, navrhovaného kondenzačního plynového kotle, tepelného čerpadla princip vzduch-voda a krbových kamen. ...
 • Optimalizace kotle na biomasu 

  Mizerovský, Karel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem opatření pro optimalizaci kotle na biomasu. Teoretická část pojednává o základním rozdělení kotlů na tuhá paliva se zaměřením na kotle spalující biomasu. Další část práce se věnuje návrhu ...
 • Ověření emisní třídy kotlů na tuhá paliva 

  Skoupý, Jan
  Tato práce se zabývá ověřením emisní třídy kotlů na tuhá paliva. V počátku práce je popsáno rozdělení kotlů z hlediska principu spalovacího procesu. Druhá část rozděluje a popisuje tuhá paliva, určená ke spalování v těchto ...
 • Posouzení investic do vytápění bytového domu 

  Tannert, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá posouzením investic do vytápění bytového domu. Před posouzením je potřeba nejprve určit tepelné ztráty výchozího stavu. Po jejich určení se práce zabývá aktuálně na trhu dostupnými možnostmi ke ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Zdražil, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o ekonomickém zhodnocení investic do zateplení a vytápění a následného provozu kotlů v rodinném domě. Byl proveden výpočet tepelného návrhového výkonu dle normy ČSN EN 12831 pro dům v aktuálním ...