Now showing items 21-40 of 43

 • Nefotorealistické zobrazování 

  Žilák, Jaroslav
  Ústředním cílem této práce je kromě úvodu do problematiky nefotorealistického zobrazování, poskytnutí návrhu a možného řešení realizace systému, který toto zobrazování umožňuje ve formě obrazového post-processingu. Popisuje ...
 • Nefotorealistické zobrazování 

  Mágr, Martin
  Cílem této diplomové práce je prozkoumat možnosti nefotorealistického zobrazování, zaměřit se na oblast transformace obrazu a následně navrhnout algoritmus pro zpracování videa na jeho "cartoon" reprezentaci. Práce popisuje ...
 • OCR na platformě iOS 

  Hakulin, Lukáš
  Práce se věnuje problematice rozpoznávání textu v obraze na mobilní platformě iOS. Obsahuje principy a metody detekce textu, získávání příznaků a klasifikace. Popisuje návrh a implementaci jednoduché aplikace pro rozpoznávání ...
 • Odstranění nežádoucích objektů ve videosekvencích 

  Vagner, Ondřej
  Cílem této práce bylo vytvoření automatické metody pro odstranění nežádoucích objektů z videosekvencí. Navržená metoda je schopná odstranit statický i pohybující se objekt bez zásahu uživatele do procesu zpracování. Uživatel ...
 • Ovládání desktopu pomocí senzoru Kinect 

  Czompál, Zsolt
  Cílem této diplomové práce bylo vytvořit uživatelské rozhraní, které umožní ovládat počítač pomocí hlasových povelů, statických póz a dynamických gest. Obsahuje implementaci přirozeného uživatelského rozhraní, které emuluje ...
 • Pokročilý editor 3D scény 

  Bišof, Martin
  Tato práce popisuje důležité etapy při vývoji aplikace na editaci 3D scény. Jde o nástroj, který umožňuje vizualizaci objektů a modelování grafu scény. Úvod dokumentu je věnován teoretickému rozboru, který se zabývá nejprve ...
 • Realistické zobrazení mraků a kouře 

  Kopidol, Jan
  Tato práce se zabývá metodami pro vykreslování objemových dat jako jsou mraky nebo kouř v počítačové grafice. V úvodu jsou shrnuty techniky a triky používané v počítačové grafice pro zobrazení těchto těles ve scéně, především ...
 • Rekonstrukce pozadí z několika fotografií 

  Motáček, Vladimír
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí pozadí z několika fotografií (efekt tzv. vylidnění scény). Jsou zde představeny metody na získávání pozadí z videa a diskuze jejich využití pro práci s fotografiemi. Největší důraz je ...
 • Rekonstrukce pozadí z několika fotografií 

  Hrebíček, Martin
  Tato práce se zabývá rekonstrukci pozadí z několika fotografií. Klade si za cíl odstranit z fotografií neţádoucí objekty, které můţou například představovat lidi, zvířata anebo dopravní prostředky. Porovnává a opisuje různé ...
 • Segmentace obrazu pomocí neuronové sítě 

  Vrábelová, Pavla
  Tato práce se zabývá aplikací neuronových sítí na problém segmentace obrazových dat. První část práce je věnována úvodu do problematiky zpracování obrazu a neuronových sítí, v druhé části je popsán vytvořený segmentační ...
 • Segmentace obrazu pomocí neuronové sítě 

  Jamborová, Soňa
  Tato práce se zabývá návrhem softwaru pro segmentaci obrazu pomocí neuronové sítě. Definuje nezbytné základní pojmy v této problematice. Zaměřuje se hlavně na přípravu obrazových informací pro segmentaci pomocí neuronové ...
 • Simulace kolektivního chování entit ve virtuálním světě 

  Vymazal, Tomáš
  Tématem této práce je zhodnotit a porovnat možnosti řízení entit (agentů) ve virtuálním světě a jeden vybraný přístup realizovat ve formě programu. Pro implementaci byl vybrán přístup, kdy konečný automat, řídící agenta, ...
 • Simulace tekutin a plynů 

  Zivčák, Jan
  Tato bakalářská práce zpracovává tématiku simulace tekutin a plynů na osobních počítačích. Práce porovnává různé přístupy s ohledem na proveditelnost simulace v realném čase. Pozornost je také věnována metodam pro zobrazovaní ...
 • SMART CAR: Automatická detekce vozidel 

  Burkot, Martin
  Tato bakalárská práce se venuje detekci pohybujících se vozidel v sekvenci obrázku. V úvodu je proveden strucný rozbor soucasných metod pro detekci vozidel a pohybu ve scéne obecne. V dalších kapitolách je navržena a popsána ...
 • Stereoskopické řízení robota 

  Žižka, Pavel
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí 3D scény s využitím stereovize. Rozebírá metody a postupy pro automatickou detekci korespondujících bodů v obou obrazech a jejich zpětnou projekci do trojrozměrného prostoru. Navržený ...
 • Systémy řízení skladových operací 

  Korčián, Stanislav
  Cílem práce je popis metod implementace systémů řízení skladových operací v průmyslovém podniku se zaměřením na technické řešení, optimalizaci programového vybavení a zavádění nových způsobů práce. Vývoj systému řízení ...
 • Tutoriál tvorby aplikací pro Apple iPhone 

  Ondrůj, Daniel
  Tato práce si klade za cíl vytvořit tutoriál, který by pomohl vývojářům, majícím zájem o tvorbu aplikací pro Apple iPhone, překonat počáteční neznalost iPhonu, vývojového prostředí, jazyka a možností využití prvků telefonu. ...
 • Uživatelské rozhraní pro evidenci a řízení návštěv 

  Nosek, Petr
  Tato bakalářská práce obsahuje popis návrhu a implementace elektronického uživatelského rozhraní pro evidenci a řízení návštěv. V této eletronické evidenci jsou zaznamenávány informace o příchozích návštěvách a přidělených ...
 • Uživatelské rozhraní pro mobilního tlumočníka 

  Štěrba, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu, implementace a testování grafického uživatelského rozhraní pro aplikaci Mobilní tlumočník. Tvorba rozhraní je zaměřena na platformu Android. První část vysvětluje pojmy ...
 • Uživatelské rozhraní založené na zpracování hloubkové mapy 

  Kubica, Peter
  Tradiční uživatelská rozhraní nejsou vždy nejvhodnější variantou ovládání aplikací. Úlohou této práce je seznámit se s problematikou zpracování dat ze senzoru Kinect a analyzovat možnosti ovládání aplikací prostřednictvím ...