Now showing items 21-40 of 158

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pešová, Veronika
  Bakalářská práce hodnotí pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy finanční situaci společnosti WALTER s.r.o. za období 2002 až 2006. Analyzuje problémy a navrhuje možná řešení, které by mohly vést ke zlepšení finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Škvareková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybraného podniku. K analýze podniku byly užity elementární metody finanční analýzy, které byly prakticky aplikovány na výkazy finančního účetnictví. V bakalářské ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Žalská, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TAKATA – PETRI PARTS, s. r. o. v letech 2004 – 2008 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy řešení, které mají vést ke zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Cejpková, Monika
  Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci podniku Pivovary Staropramen a.s. v období 2007 – 2009 za pomoci metod finanční analýzy a na základě zjištěných výsledků navrhnout opatření na zlepšení. První část ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dvořák, David
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku Etiflex, s.r.o. v období 2007 – 2011 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Obsahuje také návrhy řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Fedrová, Lenka
  V bakalářské práci se budu zabývat hodnocením finanční situace podniku VHS plus, spol. s r.o. v letech 2007 – 2010 za pomocí metod finanční analýzy. Informace pro výpočty jsou získány z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Práce ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pilná, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřená na hodnocení finanční situace společnosti ZV - Nástroje s. r. o., v období let 2009 – 2012, za pomocí metod finanční analýzy, které vycházejí z údajů účetních výkazů podniku za sledované ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Neubauerová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. v letech 2007 až 2011 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Diplomová práce je rozdělena na čtyři základní části. V první ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Holek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku s pomocí jednotlivých metod finanční analýzy. Finanční situace podniku vychází z vybraných účetních výkazů podniku za určité období. Cílem práce ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Halamová, Kateřina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace firmy Retex, a.s. pomocí metod a ukazatelů finanční analýzy za roky 2006 – 2009. V první části se věnuji krátkému úvodu o firmě a dále teoretickým poznatkům. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Petrlíková, Petra
  Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zabývá finanční analýzou. Teoretická část je zaměřena na vybrané ukazatele finanční analýzy, pomocí kterých je v praktické části ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kotěrová, Kamila
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti AGOS stavební a.s. za období 2004/2005 až 2010/2011 pomocí vybraných finančních ukazatelů. Cílem práce je posouzení finanční situace společnosti a vypracování návrhů pro ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Fridrichová, Hana
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení aktuální situace podniku pomocí SWOT analýzy, Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil a vybraných ukazatelů finanční analýzy. Problémy zjištěné těmito ukazateli jsou dále ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Soukupová, Hana
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti společnosti Spojené kartáčovny a.s. v letech 2003 – 2010. Zabývá se výpočtem finančních ukazatelů a soustav ukazatelů, benchmarkingovým srovnáním společnosti ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Divoký, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Slovácké strojírny, akciová společnost v letech 2007 až 2010. Cílem této práce je posouzení současné finanční situace společnosti a vypracování návrhů na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Plačková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace konkrétního podniku za pomocí metod finanční analýzy. Finanční analýza je vypracována na základě účetních výkazů podniku. Cílem práce je zhodnocení současné finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Karasová, Petra
  V mojí bakalářské práci se zabývám hodnocením finanční situace podniku Ekol, spol. s r.o. za roky 2005 až 2008. Toto hodnocení budu provádět pomocí účetních výkazů firmy podle českých účetních standardů. V první části práce ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hurytová, Nikola
  Předmětem bakalářské práce je finanční analýza a vyhodnocení současného stavu společnosti PROAGRO Radešínská Svratka a.s., přičemž výchozím materiálem pro jejich zpracování jsou výkazy společnosti pro roky 2010-2014. V ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sláma, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situaci společnosti Šmeral Brno a.s. za období let 2009 až 2014 pomocí ukazatelů finanční analýzy. Analyzuje současný stav společnosti a navrhuje řešení, které povedou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Brymová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace podniku KALAHA a. s. v letech 2005 až 2013. Zhodnocení je provedeno prostřednictvím metod finanční analýzy. Podstatnou částí jsou také návrhy na řešení problémových ...