Now showing items 21-40 of 44

 • Pokročilá analýza spontánních mluvených dialogů 

  Musil, David
  První částí této semestrální práce jsou základní informace o call centrech. Kapitola se zaměřuje na vznik a historii call center a základnímu rozdělení softwaru v nich používaného. Druhá kapitola se zabývá způsoby zpracování ...
 • Porovnání analýzy řečového signálu v závislosti na věku a pohlaví mluvčího 

  Báňa, Josef
  Obsah této práce je zaměřen na analýzu věku a pohlaví. Dále pak byli zkoumány vhodnosti příznaků a vhodnost jejich použití při klasifikaci mluvčích. Je v ní pojednáno o základní teorii řečového signálu a problematice ...
 • Přenos zvukových dat pomocí protokolu RTP 

  Novotný, Roman
  Tato práce se zabývá technologií multimediálního přenosu v reálném čase. Úvod práce je vyhrazen pro vrstvený model TCP/IP. Dále se bakalářská práce zaměřuje na teoretický návrh aplikace, která je schopna přenášet zvuková ...
 • Robustní detekce klíčových slov v řečovém signálu 

  Vrba, Václav
  Diplomová práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. V teoretické části je zaměřena na metody analýzy a rozpoznání řečových signálů. V praktické části byl vytvořen systém pro rozpoznávání izolovaných slov v ...
 • Rozhraní pro vzdálený přístup k prostředí MATLAB 

  Štefek, Jiří
  Cílem této práce je rozbor komunikačních možností programovacího jazyka Java s prostředím MATLAB a následný návrh a implementace systému využívajícího tuto komunikaci. Práce se nejdříve zaměřuje na zpřehlednění a srovnání ...
 • Rozpoznání emočního stavu člověka z řeči 

  Adamský, Aleš
  Práca sa zaoberá vlastnosťami, tvorením, reprezentáciou a analýzou reči a rečového signálu. Do detailov vysvetžuje pojmy ako emócia a prozódia. Rozoberá jednotlivé emočné stavy človeka, ako i prozodické parametre: intenzitu, ...
 • Rozpoznání emočního stavu člověka z řeči 

  Houdek, Miroslav
  Tato diplomová práce pojednává o rozpoznání emočních stavů a určení pohlaví na základě analýzy řečového signálu. Pro popis řečového signálu jsme využili různých prozodických a kepstrálních příznaků. Součástí práce je popis ...
 • Rozpoznání emočního stavu z hrané a spontánní řeči 

  Atassi, Hicham
  Dizertační práce se zabývá rozpoznáním emočního stavu mluvčích z řečového signálu. Práce je rozdělena do dvou hlavních častí, první část popisuju navržené metody pro rozpoznání emočního stavu z hraných databází. V rámci ...
 • Rozpoznání paralingvistických signálů v řečovém projevu 

  Mašek, Jan
  Tento dokument popisuje tři metody pro klasifikaci paralingvistických výrazů jako smích a pláč z každodenních rozhovorů analýzou zvukového signálu. Pro tento účel byla vytvořena databáze nahrávek. Protože se dnes často ...
 • Rozpoznání typu přenosového kanálu z řečového signálu 

  Kopřiva, Tomáš
  Práce se zabývá rozpoznáním pěti odlišných řečových přenosových kanálů. Použité kanály jsou: GSM, dva PSTN a dva VoIP kanály. Pro účely testování a trénování je vytvořena pro přenosové kanály řečová databáze SPLAB_TranCh. ...
 • Rozpoznávání a klasifikace emocí na základě analýzy řeči 

  Černý, Lukáš
  Diplomová práce se soustředí na klasifikaci emocí. Práce pojednává o parametrizaci zvukových souborů pomoci segmentálních a suprasegmentálních metod s ohledem na jejich další použití. Tato databáze obsahuje mnoho zvukových ...
 • Rozpoznávání emočních stavů na základě analýzy řečového signálu 

  Čermák, Jan
  Obsah této práce je zaměřen na klasifikaci emočních stavů s použitím neuronových sítí a klasifikátoru na bázi směsi Gaussových hustotních funkcí s využitím programu Matlab. Pojednává o problematice zpracování řečového ...
 • Rozpoznávání emočních stavů pomocí analýzy řečového signálu 

  Navrátil, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou emočních stavů člověka pomocí analýzy řečového signálu. Práce má dvě části. V první je popsán řečový signál z hlediska tvorby a informačního obsahu. Dále jsou zde popsány hlavní a vedlejší ...
 • Rozpoznávání mluvčího 

  Kašpar, Ladislav
  Ve své bakalářské práci se věnuji problému rozpoznávání mluvčího. Tato práce obsahuje základní teorie k tomuto tématu. Teorie je zaměřena na výpočet parametrů pro rozpoznávání mluvčího a na popis postupu při rozpoznávání ...
 • Řešení složitých problémů s využitím evolučních algoritmů 

  Belovič, Boris
  Složitý problém je úloha, u které počet možných řešení roste s počtem parametrů exponenciálně nebo faktoriálně. Za použití klasických metod trvá nalezení řešení neúměrně nebo nekonečně dlouho. Do množiny složitých úloh ...
 • Simulace biometrických zabezpečovacích systémů pracující na základě rozpoznávání tváře 

  Dubský, Milan
  Zadáním této práce je navrhnout v prostředí Matlab-Simulink systém pro rozpoznávání tváře určitého člověka z množiny (databáze) tváří všech uživatelů systému. V rámci práce jsou popsány jak algoritmy používané pro detekci ...
 • Systém pro diarizaci mluvčích 

  Bradáč, Josef
  Systém pro diarizaci mluvčích má široké uplatnění na poli zpracování a analýzy řečových signálů. V této práci je rozebrán úvod do problematiky a následný postup pro navržení systému. Výsledkem práce je implementace samotného ...
 • Škálovatelné strojové učení s využitím nástrojů Hadoop a Mahout 

  Kryške, Lukáš
  Tato bakalářská práce srovnává několik nástrojů pro realizaci škálovatelné platformy strojového učení a popisuje jejich výhody a nevýhody. Dále práce prakticky realizuje funkčnost škálovatelné platformy založené na nástroji ...
 • Určení věku a pohlaví mluvčích 

  Rendek, Tomáš
  Práce se zabývá rozpoznáním pohlaví a věku mluvčích. Úvodem ozřejmuje praktické využití takýchto aplikací a obeznamuje s dostupnými řešeními. Teoreticky úvod se blíže věnuje příznakům použitých při klasifikaci, klasifikátorům, ...
 • Určení výšky osob z řečového projevu 

  Pelikán, Pavel
  Diplomová práce se zaměřuje na určení výšky osob z řečové nahrávky. Nejprve je hodnocen současný stav řešení problému s odkazem na již vytvořené studie a získané poznatky jsou využity k vlastní práci. Byla vybrána studie, ...