Now showing items 21-40 of 78

 • Konkurenční strategie firmy, vyloučení konkurence 

  Hasanbayova, Sabina
  Diplomová práce se zaměřuje na stávající a budoucí stav konkurenční strategii vybraného podniku a návrh na zlepšení této strategii. Specifikuje záměr vedení podniku v nejbližších pěti letech a taky navrhuje efektivní metody ...
 • Konkurenční strategie makléřské pojišťovací společnosti 

  Kotolanová, Barbora
  Práce obsahuje několik částí – analýzu současného stavu, návrh na řešení na základě teoretických doporučení a v neposlední řadě výsledky, které zvolená strategie přinese.
 • Konkurenční strategie společnosti 

  Smejkalová, Dagmar
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou konkurence a konkurenční strategie ve společnosti ABC, s.r.o. Vyhodnocuje současný stav a navrhuje efektivní řešení pro společnost ABC, s.r.o. vzhledem ke konkurenci na trhu.
 • Konkurenční strategie vybrané firmy 

  Kazimírová, Barbora
  Tato práce se zabývá návrhem konkurenční strategie firmy. Na základě analýzy okolního a vnitřního prostředí vybrané firmy vznikne několik návrhů možných strategií. Z těchto strategií je vybrána jedna optimální strategie, ...
 • Metodika tvorby konkurenční strategie ICT podniku působícího v klastru 

  Sládková, Jitka
  Disertační práce uvádí jakým způsobem vytvořit konkurenční strategii zahrnující spolupráci s dalšími subjekty. Vymezuje konkrétní odvětví informačních a komunikačních technologií, včetně jeho specifik, která jsou velmi ...
 • Model pro ekonomickou simulaci procesů (sledování nákladů na nízkou jakost) 

  Janíková, Dita
  Tato práce se zabývá oborem simulace procesů a jejím využitím pro monitorování výdajů na nízkou jakost. Simulace procesů je obecně v podnicích málo využívaná a navíc na trhu neexistuje SW, který by na základě simulace ...
 • Návrh inovační strategie tramvajových vozidel DPMB 

  Šiler, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem inovační strategie tramvajových vozidel Dopravního podniku města Brna. V první části práce jsou ukázány vybrané přístupy k tvorbě inovační strategie. V druhé části je provedena analýza ...
 • Návrh konkurenční strategie 

  Gerža, Pavel
  konkurence, střet, finanční poradenství
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Venerová, Lenka
  Podstatou diplomové práce je návrh konkurenční strategie pro malou firmu. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První částí jsou teoretická východiska, pomocí kterých je v druhé části analyzován a zhodnocen současný ...
 • Návrh konkurenční strategie pro firmu XY 

  Hrubeš, Tomáš
  Cílem této práce je návrh konkurenční strategie námi zvolené firmy. Rozebereme stávající strategii pomocí získaných informací. V této práci se budeme zabývat konkurenčním prostředím ve kterém se každá firma nachází. Ve ...
 • Návrh konkurenční strategie společnosti 

  Majnuš, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření konkurenční strategie společnosti působící ve stavebnictví. Obsahuje strategickou analýzu podniku, která vychází z teoretických poznatků v práci. Za pomoci stanovených záměrů firmy ...
 • Návrh konkurenční strategie vinařské firmy 

  Ivičičová, Irena
  Tato práce se zabývá návrhem vhodné strategie do budoucna, na vybranou firmu z oblasti vinařství. Diplomová práce je rozdělena do několika hlavních části. První analyzuje současný stav, další částí je výběr teorie potřebné ...
 • Návrh na snížení nákladů na jakost výrobků v Tafonco a.s. 

  Kuchař, Roman
  Diplomová práce směřuje do oblasti řízení jakosti ve strojírenském podniku. Na základě podrobné analýzy současné situace identifikuje kritická místa zkoumané oblasti. Práce se podrobně zabývá modelem PAF, který je i předmětem ...
 • Návrh na snížení zmetkovitosti výrobku DQ 500 u firmy Swoboda CZ, spol. s r.o. 

  Hable, Filip
  Bakalářská práce se zabývá analýzou příčin zmetkovitosti ve výrobním procesu řídících jednotek automatické převodovky DQ 500 pro automobily koncernu VOLKSWAGEN u firmy SWOBODA CZ, s. r. o. Tato práce předkládá doporučení ...
 • Návrh na zlepšení kvality výrobního procesu u firmy BONAR a.s 

  Hrochová, Simona
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu řízení kvality výrobního procesu firmy BONAR a.s. a předkládá doporučení a návrhy metod pro jeho zlepšení. Navrhovaná část pomocí metod a nástrojů řeší zjištěné neshody ...
 • Návrh na zlepšení řízení jakosti 

  Holubová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu řízení jakosti ve společnosti LABARA, s.r.o. Je zde popsána metodika jakosti obecně a v souvislosti se spokojeností zákazníků, která je předmětem teoretické části této práce. Praktická ...
 • Návrh na zlepšení řízení jakosti 

  Hegerová, Ľudmila
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom na zlepšenie kvality vo výrobnom procese. Na základe poskytnutých informácií sú tu doporučené návrhy a metódy zlepšenia kvality vo výrobel
 • Návrh na zlepšení úrovně spokojenosti zákazníků se zákaznickým centrem 

  Dvořák, Milan
  Diplomová práce se zabývá spokojeností zákazníků se zákaznickým centrem společnosti Zebra Technologies. Na základě provedené analýzy současného stavu je vyselektováno kritické místo, které je možné řešit dostupnými zdroji. ...
 • Návrh optimální konkurenční strategie pro tržní segment dveřní kování 

  Nytrová, Jana
  Diplomová práce popisuje současnou situaci podniku na trhu a jeho konkurence. Obsahuje návrh optimální konkurenční strategie pro tržní segment dveřní kování pro ČR, který by vedl k udržení či posílení pozice na trhu.
 • Návrh strategie jakosti u společnosti B-projekting,spol.s.r.o. 

  Kostková, Adriana
  Diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním formulovaným VUT Brno FP z 19/2007. Na základě analýzy současného stavu u B –projekting, spol. s.r.o., Zlín, s využitím nejnovějších poznatků, trendů, zkušeností a požadavků ...