Now showing items 21-35 of 35

 • Vektorizace polohopisu s využitím mračen bodů pořízených skenováním 

  Lokšová, Romana
  Predmetom diplomovej práce je vektorizácia nad mračnami bodov, ktoré sú vyhotovené rôznym technikami. Vektorizácie slúžia ako podklad pre porovnanie so skutočným stavom v teréne získaným meraním v teréne a s DKM
 • Vliv metody dotransformace zpřesněného rastru na přesnost katastrální mapy digitalizované 

  Slowioczek, Lukáš
  Transformace zpřesněného rastru je provedena pro digitalizaci sáhových map, aniž by byla detailně analyzována rizika, vyplývající z počtu identických bodů pro zvolenou dotransformaci zpřesněného rastru. Cílem diplomové ...
 • Vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku 

  Šulerová, Helena
  Bakalářská práce se zabývá vyhotovením geometrického plánu pro rozdělení pozemku v analogové katastrální mapě. Práce je rozdělena na teoretickou část a zpracování vlastního měření. Teoretická část popisuje historii ...
 • Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene 

  Ondrůšková, Hana
  V bakalářské práci je rozebrán postup vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene pro danou osu plynovodu v digitální katastrální mapě a katastrální mapě - digitalizované. Zájmová lokalita se nachází v ...
 • Vyhotovení geometrického plánu v katastrálním území Šakvice 

  Juránková, Helena
  Bakalářská práce popisuje tvorbu geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vyznačení změny vnějšího obvodu budovy v geodetickém softwaru GEUS 17.0. Zájmová lokalita se nachází v obci Šakvice, Katastrální pracoviště ...
 • Vyhotovení geometrického plánu v programu VKM v oblasti s DKM 

  Trubač, Václav
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním geometrického plánu v oblasti s digitální katastrální mapou v programu VKM. Pro účely práce byl vybrán geometrický plán na vyznačení budovy v katastrálním území Srnojedy v okrese ...
 • Vyhotovení neměřického záznamu v prostředí VKM 

  Svobodová, Markéta
  Úkolem této bakalářské práce je vyhotovení neměřického záznamu v prostředí programu VKM a vytvoření manuálu pro práci v tomto programu. Ukázka zpracování neměřického záznamu pro sloučení parcel v mapě KMD je z katastrálního ...
 • Vytvoření dokumentace přechodného dopravního značení 

  Mrázková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby grafické části dokumentace přechodného dopravního značení a poukazuje na chyby, jichž se zhotovitelé takovýchto dokumentací někdy dopouštějí. Pro tyto dokumentace navrhuje ...
 • Vytvoření lokalizačního systému v budovách Fakulty stavební VUT v Brně 

  Hoffmannová, Lada
  Práce se zabývá návrhem a částečnou realizací lokalizačního systému v prostorách areálu Fakulty stavební VUT. Jejím cílem je vyhotovení systémů QR kódů, které budou sloužit k zobrazení aktuální pozice člověka v mapovém ...
 • Vytvoření panelu úloh v programu MicroStation pro vektorizaci topografické mapy 

  Zvonek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou panelu úloh v programu MicroStation Powerdraft V8i, který lze využít v zásadě pro jakoukoliv vektorizaci nebo zákres skutečného stavu. Práce obsahuje i podrobný návod pro vytvoření ...
 • Vytyčení části katastrální hranice 

  Votoupal, Martin
  Diplomová práce se zabývá identifikováním katastrální hranice mezi katastrálními územími Holštejn a Lipovec u Blanska. První část je věnována základním teoretickým údajům, potřebným při tvorbě diplomové práce. Ve druhé ...
 • Vývoj a perspektivy orientačních plánů měst 

  Gardoňová, Tereza
  Předložená diplomová práce se zabývá analýzou obsahové a grafické stránky historických, současných a budoucích orientačních plánů měst. Teoretická část popisuje historický vývoj plánů měst až po současnost. Dále je zde ...
 • Zaměření části obce Kotvrdovice pro obnovu katastrálního operátu 

  Hlávka, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu přepracováním v části katastrálního území Kotvrdovice. V této části je předpokládaný posun zástavby vůči platné katastrální mapě, z důvodů historického vývoje za druhé ...
 • Zaměření části obce Kotvrdovice pro obnovu katastrálního operátu 

  Čečotková, Kristýna
  Předmětem práce je zaměření části intravilánu obce Kotvrdovice, kde podle předpokladu a získaných informací došlo v minulosti k posunům zástavby vůči platné analogové katastrální mapě. Cílem práce je vypracování elaborátu, ...
 • Změna souřadnicového systému vektorové katastrální mapy 

  Svobodová, Petra
  V bakalářské práci se zabývám změnou souřadnicového systému vektorové katastrální mapy KM-D v systému stabilního katastru na vektorovou katastrální mapu KMD v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. V první ...