Now showing items 21-40 of 61

 • Číslicové řízení vícevřetenového soustružnického automatu 

  Gruník, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá jak popisem a návrhem vícevřetenového soustružnického automatu, tak i jeho možnostmi číslicového řízení. Hlavní náplní této bakalářské práce je vlastní návrh číslicového řízení vícevřetenového ...
 • Deskripce CNC vrtacích a vyvrtávacích strojů 

  Křivohlávek, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši vrtacích a vyvrtávacích strojů a také provést popis a roztřídění vrtacích a vyvrtávacích strojů současné produkce. Začátek práce je věnován obecnému popisu vrtání a vyvrtávání, ...
 • Deskripce možností číslicového řízení obráběcích strojů 

  Nezbeda, Filip
  Tato práce obsahuje možnosti a popis císlicového rízení obrábecích stroju. Je zde zmínena historie a vývoj císlicového rízení a popis nekterých rídicích systému. Zabývá se také bezpecností v oblasti jejich císlicového rízení.
 • Deskripce systémů automatické výměny nástrojů u obráběcích center 

  Glogar, Matěj
  Automatizace výměny nástrojů patří mezi klíčové otázky zvyšování univerzálnosti, pružnosti a celkové úrovně automatizace výrobních strojů. Při mechanickém obrábění součástí zpravidla nevystačíme s jedním činným členem – ...
 • Deskripce systémů automatické výměny nástrojů u obráběcích center 

  Jirásek, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat na základě rozsáhlé rešerše současného stavu vědy a techniky v oblasti systému automatické výměny nástrojů deskripci těchto systémů používaných u velkých obráběcích center.
 • Deskripce typů ochranných krytů pohybových os obráběcích strojů 

  Štěrba, Jiří
  Tato práce se zaměřuje na popis typů ochranných krytů pohybových os obráběcích strojů. Hlavním cílem je rozdělení krytů na kryty, které se pohybují v jedné ose a kryty pohybující se ve dvou osách a jejich konkrétní příklady.
 • Deskripce vyvrtávacích strojů 

  Legutký, Lukáš
  Táto práca sa zameriava na deskripciu vyvrtávacích strojov. Podstatou je popísať stroje a ich konštrukciu s vyvíjajúcimi sa možnosťami obrábania modernej doby. Predstaviť firmy, ktoré majú silné postavenie na trhu a priblížiť ...
 • Ergonomické zásady navrhování obráběcích strojů 

  Doležal, David
  Tato práce je zaměřena na ergonomické požadavky při navrhování obráběcích strojů. V práci jsou popsány legislativní požadavky EU a ČR vztahující se k ergonomii. Byl proveden systémový rozbor ergonomických zásad. V práci ...
 • Integrace podtlakového koncového efektoru do robotického pracoviště 

  Baják, Zdeněk
  Předmětem této diplomové práce je dokončení projektu koncového podtlakového efektoru pro manipulaci s předměty deskového typu. Práce obsahuje dokončení 3D modelu, výkresovou dokumentaci, počítačovou simulaci polohování ...
 • Konstrukce bezpečnostního spínače pro tvářecí stroje 

  Kokavec, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem mechanické části bezpečnostního spínače pro tvářecí stroje. Zaměřuje se na průzkum dostupných bezpečnostních spínačů vhodných pro tvářecí stroje. Popisuje konstrukci a funkci vybraného ...
 • Konstrukce frézovací hlavy na CNC soustruh 

  Mrkos, Jan
  Tato bakalářská práce je z velké části soustředěna na konstrukci frézovací hlavy pro CNC soustruh. V úvodní části je provedena rešerše v oblasti nástrojových soustav se zaměřením na různá provedení revolverových hlav. ...
 • Konstrukce koncového testovacího zařízení elektromagnetu 

  Vlasák, František
  Diplomová práce popisuje návrh jednoúčelového automatu, který slouží k testování základních vlastností proporcionálního elektromagnetu. Návrh je vytvořen ve spolupráci se společností NUVIA a.s. a obsahuje konstrukční řešení ...
 • Konstrukce malé vertikální CNC frézky 

  Michele, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem malé vertikální CNC frézky. Součástí práce je výběr vhodného typu konstrukčního uspořádání stroje na základě analýzy trhu a požadavků. Volba komponent, konstrukční výpočty ...
 • Konstrukční návrh 3D tiskárny 

  Schoula, Šimon
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh prototypu stroje pro 3D tisk, který využívá technologii SLA. Stroj musí být navržen s ohledem na jeho výslednou cenu a snadnou vyrobitelnost. Rešerše je zaměřena zejména na tiskárny ...
 • Konstrukční návrh válcovací tratě ohebných jednokomorových trubek 

  Maštera, Lukáš
  Práce je dílem studenta bakalářského studia Strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a obecně pojednává o základních problematikách spojených s konstrukčním návrhem tvářecího stroje pro výrobu ohebných ...
 • Konstrukční návrh vstřelovacího stroje s posuvnou vstřelovací hlavou o objemu 30dm3 

  Lehuta, Tomáš
  Cieľom tejto diplomovej prace je vykonať konštrukčný návrh vstreľovacie stroja. Práca je rozdelená na niekoľko častí. Úvod práce je venovaný spôsobu výroby jadier a materiálom na výrobu jadier. Ďalej pokračujú kapitoly ...
 • Lineární posuvové soustavy ve stavbě obráběcích strojů 

  Dvořák, Roman
  Obsahem této práce je detailní popis částí lineární posuvové soustavy obráběcích strojů, jejich výhod a způsobu využití. Součástí práce je přehled základních výpočtů potřebných pro návrh lineární posuvové soustavy. Práce ...
 • Membránový lis 

  Krčál, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh membránového lisu pro tváření termoplastů. Lis je rozdělen na dvě komory. První komora je určena pro tváření polotovaru na tvářecí teplotu a druhá komora je určena pro ohřev ...
 • Monitorování hazardního prostředí 

  Bilík, Martin
  Diplomová práce Monitorování hazardního prostředí se zabývá možnostmi návrhu monitorovacího zařízení pro Jadernou elektrárnu Temelín. V úvodní části práce je provedeno přesné vydefinování požadavků na monitorovací zařízení, ...
 • Možnosti monitorování hazardního prostředí 

  Novotný, Stanislav
  Tato práce se zabývá problematikou měření vybraných fyzikálních veličin pomocí dálkově ovládaného mobilního monitorovacího zařízení. Jsou zde uvedené informace o vybraných čidlech použitelných pro tuto problematiku. Cílem ...