Now showing items 21-40 of 100

 • Návrh technologie výroby závěsu dveří automobilu 

  Dvořáková, Jana
  Bakalářská práce předkládá návrh výroby závěsu dveří automobilu z plechu ČSN 11 321 a ekonomické zhodnocení zvolené varianty. Závěs je vyráběn ve sdruženém nástroji operacemi stříhání a ohýbání. Nástroj je upnut do rámového ...
 • Návrh výroby konzoly 

  Kašpar, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem konzoly pro uchycení rámu na sušení prádla. Součást je vyráběna z ocele 11 343. Polotovarem je pozinkovaný plech o tloušťce 2 mm. S ohledem na požadovanou kvalitu součásti a výrobní množství ...
 • Nové trendy zpracování povrchově upravených plechů 

  Veverka, Štěpán
  Předložená práce vypracovaná jako součást bakalářského studia B2339-00 Strojní inženýrství ukazuje na nové trendy zpracování povrchově upravených plechů. Na základě literární studie je v práci představena problematika ...
 • Okrajové podmínky a jejich vliv při výrobě rozptýlené ocelové výztuže do betonu 

  Loyková, Markéta
  Stále se zvyšující požadavky zákazníků na rychlost realizace stavby a snížení veškerých vstupních nákladů se odrazily ve stavebnictví vysokou poptávku po betonu s rozptýlenou ocelovou výztuží. V tomto kompozitním materiálu ...
 • Perspektivy objemového tváření za tepla 

  Staněk, Vojtěch
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá rešeršní práci na téma perspektivy objemového tváření za tepla. Na základě literární studie byly zhodnoceny tvářecí technologie, jejich dosavadní využití, vhodnost ...
 • Plošné tváření pomocí kapaliny 

  Fries, Petr
  Tato práce je zaměřena na nekonvenční technologie využívající kapalinu jako tvářecí médium. Práce uvádí princip tvářecích metod hydroforming a jeho variací, wheelon, flexform hydromechanického tažení a explozivního tváření ...
 • Posouzení vlivu zahřívání nástroje na proces tažení v hromadné výrobě 

  Chrz, Jan
  Práce představuje literární studii, která se věnuje plošnému tváření. Konkrétně je zaměřena na technologie související s problematikou lisování – stříhání, ohýbání a tažení. Dále se zabývá velkosériovou výrobou tvarově ...
 • Použití technologických zkoušek tvařitelnosti při tváření 

  Pagáč, Aleš
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh vhodnějšího materiálu pro výrobu zadané součásti. Byl vypracován technologický postup výroby zadané součásti. Na základě literární studie problematiky ...
 • Rozbor vhodných dokončovacích operací po tažení 

  Šobáň, Pavel
  Práce shrnuje poznatky o vhodných dokončovacích operacích po tažení. V práci jsou rozebrány pouze v praxi nejpoužívanější a nejvhodnější metody. Mezi popsané metody patří dělení materiálu plošným stříháním, laserem, plazmou, ...
 • Stroje a nástroje pro přesné stříhání 

  Šindelka, Marek
  Tato práce obsahuje stručný přehled používaných strojů a nástrojů určených k přesnému stříhání. Přesné stříhání je technologie z oblasti plošného tváření, vhodná především pro sériovou výrobu, kterou lze vyrobit funkční ...
 • Stříhání jako dokončovací operace 

  Bednář, Martin
  Práce předkládá návrh technologie výroby výstřižku operací přistřihování. Součást je zhotovena z ocelového plechu jakosti 11 321. Na základě literární studie problematiky přistřihování a výpočtů bylo navrženo přistřihování ...
 • Tahová zkouška trubek 

  Janda, Luděk
  Předložená bakalářská práce se zabývá tahovou zkouškou zkušebních vzorků z trubek a ověřuje možnosti získání odpovídajících materiálových charakteristik. V práci byly zkoumány celkem 3 typy vzorků z trubek zhotovených dle ...
 • Tažení pocínovaného ocelového plechu 

  Hudousek, Jiří
  HUDOUSEK Jiří: Tažení pocínovaného ocelového plechu. Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia předkládá návrh výroby zadané součásti - vizitkáře z pocínovaného plechu technologií tažení. Z variantního řešení ...
 • Technologie profilování 

  Gažo, Filip
  Práca sa zaoberá základným popísaním výrobného procesu technológie kontinuálneho profilovania, čiže pretvárania nekonečného pásu plechu do požadovaného tvaru pomocou série tvarovacích kladiek. Taktiež popisuje rôzne časti ...
 • Technologie tažení drátů 

  Štys, Michal
  Práce předkládá aktuální rešerši na téma technologie tažení drátu se zamřením na rozbor činitelů procesu, jejich výpočet a vliv na průběh procesu. V rámci rešerše jsou uvedeny jednotlivé metody tažení a technologický postup ...
 • Technologie tažení nerotačních součástí 

  Smutný, Petr
  Téma bakalářské práce je zaměřeno na technologii tažení nerotačních součástí. V práci je uvedena problematika tažení jednoduchých i složitých součástí. Cílem této práce je vytvoření přehledu metod pro zhotovení nerotačních ...
 • Technologie tažení nerotačních výtažků 

  Vítek, Roman
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci studia oboru 2301R016 je zaměřena na teorii technologie tváření nerotačních součástí. Téma je vypracováno na základě literárních informačních pramenů a to od základů teorie tažení ...
 • Technologie tažení neželezných materiálů 

  Rösner, Michal
  Předložená práce vypracovaná v rámci bakalářského studia B2339-00 Strojní inženýrství, je zaměřena na technologii tažení neželezných kovů. Na základě studie a vlastních zkušeností je v práci představena problematika tažení, ...
 • Technologie tváření neželezných materiálů 

  Zuhla, Michal
  Tato práce je zaměřena na plošné tváření zejména neželezných kovů. Jsou zde popsány metody stříhání, tažení a ohýbání. U každé z těchto metod je uvedena stručná charakteristika a její problematika. Dále jsou zde uvedeny ...
 • Technologie výroby krytu 

  Smejkal, Marek
  MAREK SMEJKAL: Technologie výroby krytu. Bakalářská práce kombinovaného studia, bakalářský studijní program STROJÍRENSTVÍ. Obor strojní inženýrství. 1. stupeň, 3. ročník, akademický rok 2010/2011. FSI VUT Brno, květen 2011, ...