Now showing items 21-40 of 74

 • Matematická optimalizace solárního fotovoltaického systému pro rodinný dům 

  Bah, Sheikh Omar
  This paper presents a mathematical sizing algorithms of a stand alone and grid-connected photovoltaic-battery system for a residential house. The objective is to minimize the total storage capacity with cost of electricity. ...
 • Matematická optimalizace solárního fotovoltaického systému pro rodinný dům 

  Bah, Sheikh Omar
  This paper presents a mathematical sizing algorithms of a grid-connected photovoltaic-battery system for a residential house. The objective is to minimize the total storage capacity with cost of electricity. The proposed ...
 • Mikrobiologická rizika v technice prostředí a možnosti jejich eliminace 

  Gruber, Jan
  Tato práce se zabývá vzduchotechnickými systémy a popisuje jejich základní části. Jsou zmíněny nejdůležitější mikrobiologická rizika, jež se mohou objevit v různých prvcích, jako jsou bakterie, viry a plísně. Poslední část ...
 • Moderní metody regulace vytápění pro rodinné domy 

  Bartusek, Jiří
  Tato bakalářská práce pojednává o moderních způsobech regulace ve vytápění se zaměřením především na vytápění teplovodní, které má v dnešní době stále nejrozšířenější zastoupení. Cílem této práce je popsat jednotlivé metody ...
 • Nástroje pro simulaci větrání, vytápění a klimatizace v budovách 

  Fiala, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vybranými softwarovými nástroji pro simulaci větrání, vytápění a klimatizace v budovách: DOE-2, EnergyPlus, eQUEST, ESP-r a TRNSYS. V práci jsou uvedeny základní vlastnosti těchto programů ...
 • Návrh a optimalizace tlumiče teplotních fluktuací využívající latentní teplo fázové přeměny 

  Kozubík, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je vytvořit model tlumiče teplotních fluktuací pomocí metod v práci popsaných. K tlumení fluktuací se využívá materiál PCM. Tato práce popisuje jednu z možný aplikací tohoto materiálu do praxe. ...
 • Návrh otopné soustavy a nuceného větrání pro dvougenerační vilu 

  Kazda, Jan
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu dvougenerační vily a následně návrhem optimalizace. Zhodnocení obsahuje výpočet tepelných ztrát současného stavu. Optimalizace spočívá ve snížení tepelné ztráty objektu, ...
 • Návrh otopné soustavy pro rekonstruovaný dům 

  Valášek, Martin
  Diplomová práce obsahuje kompletní návrh otopné soustavy pro rodinný dům po částečném zateplení. V první části se seznámíme s objektem a klimatickými podmínkami. V další části je proveden výpočet součinitelů prostupu tepla ...
 • Návrh větrání a chlazení v multifunkční budově se zubními ordinacemi 

  Truksa, Ondřej
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout systémy větrání a chlazení v třípodlažní multifunkční budově, ve které se kromě tří bytových jednotek nacházejí také dvě zubní ordinace s příslušným zázemím. V budově byly navrženy dva ...
 • Návrh větrání a chlazení v rodinném domě 

  Bíza, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na návrh větrání a chlazení pro rodinný dům. První část práce se zabývá možnostmi větrání a chlazení, vzduchovody a jejich součástmi a vybranými větracími jednotkami. Následující část se zabývá ...
 • Návrh větrání a vytápění rekonstruované části hospodářské usedlosti 

  Čoček, Bedřich
  Cílem práce je návrh topného a větracího systému rekonstruované části hospodářské usedlosti. Práce obsahuje výpočet návrhového tepelného výkonu objektu, z kterého vychází návrh topné systému. Ten zahrnuje volbu zdroje ...
 • Návrh větrání a vytápění v rekonstruovaném dvoupodlažním rodinném domě 

  Minařík, Petr
  Tato práce zahrnuje výpočet teplených ztrát v rekonstruovaném rodinném domě, návrh otopného systému a nuceného větrání. Stanovení tepelných ztrát objektu bylo provedeno dle normy ČSN EN 12831. Pro vytápění byl navržen ...
 • Návrh větrání čistého pracoviště pro elektrotechnický průmysl 

  Tichý, David
  Diplomová práce zpracovává návrh klimatizace čistého pracoviště pro výrobu polovodičových součástek v elektrotechnickém průmyslu. Pro toto pracoviště jsou zadáním specifikovány vysoké nároky na čistotu vzduchu, toleranci ...
 • Návrh větrání čistého prostoru mikrobiologické laboratoře 

  Vrubl, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou větrání čistých prostorů mikrobilogické laboratoře. Čisté prostory kladou zvýšené požadavky na kvalitu distribuovaného vzduchu, filtraci, hlučnost, vlhkost, rychlosti proudění, teplotu ...
 • Návrh větrání jednoho podlaží nemocniční budovy 

  Křenek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem klimatizace dvou operačních sálů a zázemí operačních sálů. V práci je zpracován úvod do problematiky větrání prostor s definovaným stavem prostředí. Diplomová práce se skládá z výpočtového ...
 • Návrh větrání laboratoře pro přípravu cytostatik 

  Kicko, Peter
  Cílem této diplomové práce je seznámit a provést čitatele všemi důležitými aspekty návrhu vzduchotechnického systému pro cytostatickou laboratoř, počínaje teoritickými poznatky o dané problematice, přes obeznámení s ...
 • Návrh vytápění a ohřevu teplé vody v rodinném domě 

  Záboj, Jakub
  Cílem diplomové práce je navrhnout systém vytápění a ohřevu teplé vody pro rodinný dům, dle výkresové dokumentace poskytnuté architektkou objektu. Na žádost investora objektu bude jako primární varianta uvažováno podlahové ...
 • Návrh vytápění a větrání pro „Emotivní dům“ 

  Brázda, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem vytápění a větrání pro Emotivní dům navržený autorem diplomové práce. V první části je představena stavba a stavební řešení. V další části výpočet tepelné ztráty a návrh teplovzdušného ...
 • Návrh vytápění jednopodlažního domu 

  Kazda, Jan
  Bakalářská práce se zabývá výpočtem tepelné ztráty jednopodlažního rodinného domu. Výpočet je uveden detailně pro každou místnost. Po výpočtu následuje návrh otopné soustavy a zdroje tepla. Další kapitola uvádí skutečnou ...
 • Návrh vytápění polyfunkčního objektu 

  Dvořák, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je návrh systému vytápění pro pětipodlažní objekt s částečným obchodním využitím prvního nadzemního podlaží. Řešený objekt obsahuje jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Diplomová práce ...