Now showing items 21-40 of 41

 • Návrhy změn ve výrobě součásti "spoušť revolveru" 

  Jiráček, Jan
  Studie pojednává o technologii výroby součásti „spoušť revolveru“. Finální sestavou je krátká ruční palná zbraň ALFA Steel a její modelové řady společnosti ALFA-PROJ spol. s r.o. V úvodu se studie zabývá spouští a její ...
 • Nové frézovací nástroje z rychlořezné ocelí pro hrubovací operace 

  Jaroš, Aleš
  Dizertační práce je zaměřena na návrh, konstrukci a výrobu nového frézovacího nástroje pro hrubovací operace. V prvních kapitolách je podrobně popsána problematika rychlořezných ocelí, povlakovacích metod a technologie ...
 • Obnova hermetických potrubních průchodek 

  Kratochvíl, Zdeněk
  Řešené téma se zabývá obnovou potrubních hermetických průchodek v primárním okruhu jaderné elektrárny. Na začátku je popsána jaderná elektrárna Dukovany od obecného popisu až k detailnímu popisu obnovované komponenty s ...
 • Obrábění kalených ocelí 

  Kosmák, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá tématem obrábění kalených ocelí. V úvodní části je popsán fyzikální proces řezání a základní používané technologie obrábění. V další kapitole je uveden přehled řezných materiálů. Další kapitoly ...
 • Obrábění rotačních součástí z kalených ocelí se zaměřením na stav povrchu 

  Bukovský, Petr
  Diplomová práce se zabývá obráběním rotačních součástí vyráběných z kalených ocelí. V úvodní kapitole je popsána problematika soustružení a broušení. Následující kapitola pojednává o tepelném zpracování a obráběných ...
 • Obrábění součástí v malosériové výrobě s aplikací CNC strojů 

  Vaverka, Jiří
  Tématem této práce je zvolení optimální výrobní technologie pro vybraného představitele. Cílem této práce je porovnat výrobu na klasických obráběcích strojích a na NC a CNC strojích. Obě varianty jsou vyhodnoceny z hlediska ...
 • Optimalizace vybraných technologických procesů při výrobě ložiskových komponent 

  Otoupalík, Jan
  Dizertační práce je zaměřena na optimalizaci technologických procesů při výrobě vnějšího ložiskového kroužku. V první části byla provedena rešeršní studie dané problematiky se zaměřením na nejnovější trendy v oblasti výroby ...
 • Problematika vnitřního pnutí v materiálech při obrábění tenkostěnných dílů 

  Osička, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzu příčin vzniku zbytkového napětí v materiálech při čelním frézování. Měřením jsou porovnáváni zástupci tří skupin hliníkových slitin (5000, 6000, 7000). K měření zbytkového napětí hliníkových ...
 • Průběh zakázky v menší strojírenské firmě vyrábějící stroje 

  Papšo, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá priebehom zákazky v menšej strojárenskej firme vyrábajúcej stroje. Konkrétne sa jedná o podnik Pressta-Eisele ČS, s. r. o., ktorý sa zameriava na výrobu strojov, ktoré sa používajú na výrobu ...
 • Racionalizace operativního plánování ve výrobě 

  Jansa, Slavomír
  Cílem této bakalářské práce je představit návrh úsporných opatření, která povedou ke snížení plýtvání v průmyslovém podniku v souladu s konceptem štíhlé výroby. V první části je zpracován přehled metodik lean production a ...
 • Racionalizace technologie výroby hliníkových součástí se zaměřením na nástroje 

  Langpaul, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá racionalizací technologie výroby vybrané součásti. Úvodní část práce obsahuje seznámení s firmou STROJTEX a stručný popis dané součásti. V následující kapitole je proveden rozbor současné výrobní ...
 • Racionalizace technologie výroby součásti se zaměřením na snížení nákladů 

  Vojtěch, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zlepšení výrobní technologie při obrábění zadané součásti. Hlavním cílem je navrhnutí jiné technologie výroby, snížení výrobního času z hlediska využití vhodnějších nástrojů a snížit ...
 • Racionalizace technologie výroby tělesa 

  Dostál, Martin
  V úvodní části práce jsou popsány technologie obrábění, které jsou používány při výrobě tělesa vpádu. Následuje podrobné rozebrání stávající technologie výroby této součásti s důrazem na nalezení problematických částí ...
 • Sledování zakázky při výrobě atypických vrtacích nástrojů 

  Chuchma, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na sledování průběhu zakázky ve vybrané strojírenské firmě. Zakázka se svými požadavky od zákazníka liší svou atypičností oproti sériově vyráběným výrobkům. Zakázka je sledována od podání ...
 • Technologický projekt výroby součásti 

  Beháň, Jakub
  Hlavným cieľom bakalárskej práce je nahradiť štandardný spôsob výroby pre univerzálne stroje vyššou verziou podľa technických možností, ktorými súčasná doba disponuje, tj. CNC strojmi. Úvodná časť bakalárskej práce sa ...
 • Technologie čistého obrábění kroužku speciálního ložiska bruskou na otvory 

  Růžička, Daniel
  Hlavním cílem této práce je porovnat 5 vytipovaných brousicích kotoučů, které se liší jak typem použitého materiálu, tak i svojí strukturou. Testování těchto kotoučů probíhá ve firmě SLB, spol. s r.o. na brusce na díry BDU ...
 • Tvářené a obráběné závity na výrobcích z plechu ve firmě European Data Project s.r.o. 

  Hořava, Lukáš
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá metodami třískové a beztřískové výroby závitů určených především pro výrobky z plechu. První část práce je věnována přehledu výrobků vyráběných v současné době firmou EDP, s.r.o. Dále ...
 • Vliv nákupu brusného CNC centra na produktivitu výroby  

  Šedo, Václav
  Diplomová práce teoreticky rozebírá metodu třískového obrábění broušení – její historii, princip a využití, nástroje a dosažené parametry, kinematiku procesu. Dále zpracovává rozbor brusného CNC centra Hauser H45-400, jeho ...
 • Výroba a testování vodítka řetězu na jízdním kole 

  Piruch, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, výrobou a testováním vodítka řetězu na horské kolo typu cross country. V první části je provedena rešerše konstrukčních řešení dostupných vodítek. Poté se práce věnuje návrhu vlastního ...
 • Výroba součásti „Příhradový nosník“ v menší strojírenské firmě 

  Šmerda, Michal
  Bakalářská práce se zaobírá studií výroby příhradového nosníku v menší strojírenské firmě. Práce je rozdělena do několika částí. První část tvoří teoretická východiska, ve kterých jsou rozebrány vybrané ekonomické pojmy, ...