Now showing items 21-34 of 34

 • Riziková analýza na vybrané lokalitě toku 

  Marková, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním map povodňového nebezpečí, ohrožení a rizika na základě dostupných podkladů v souladu se směrnicí 2007/60/ES a metodikou MŽP ČR 2011 na vybraném toku Kyjovka v kilometru 49,156 až 54,698.
 • Riziková analýza na vybrané lokalitě toku 

  Jauernig, Jan
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním map povodňového nebezpečí, ohrožení a rizika na základě dostupných podkladů v souladu se směrnicí 2007/60/ES a metodikou MŽP ČR 2011 na vybraném toku Říčka v kilometru 9,753 až 14,165.
 • Riziková analýza na vybrané lokalitě toku Dyje 

  Krupinec, Jakub
  Předmětem práce "Riziková analýza na vybraném toku Dyje" je zpracování rizikové analýzy na vybrané lokalitě toku Dyje. Na základě dostupných podkladů v souladu se směrnicí 2007/60/ES, vypracování map nebezpečí, map ohrožení ...
 • Srovnání výsledků vsakovaní vody z polních experimentů a numerického modelování 

  Blahut, Dominik
  Cílem diplomové práce je srovnání výsledků vsakování vody z polních zkoušek, z laboratoře a z numerického modelování na dvou vybraných lokalitách. Prvním úkolem práce je rešeršní činnost popisu obou lokalit a jejich ...
 • Technické a vodohospodářské řešení rekonstrukce hráze VD Ivanské jezero na Javornickém potoce 

  Svatoš, Petr
  Vodní dílo Ivanské jezero bylo vybudováno na Javornickém potoce v letech 1905 až 1907 za účelem akumulace velkých vod a ochrany území pod vodním dílem. Po provedení úpravy řeky Kněžny v Rychnově nad Kněžnou, která byla ...
 • Úprava toku na vybrané lokalitě v návaznosti na ochranu lokality před povodněmi 

  Úlehla, Jiří
  Tato práce se zaměřuje na posouzení kapacity koryta řeky Bečvy v intravilánu města Přerov a navržení protipovodňové ochrany pro celé město. Protipovodňová ochrana byla zpracována ve dvou variantách. V první variantě se ...
 • Úprava toku svyužitím CIVIL 3D a HEC-RAS 

  Filípková, Monika
  Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu vybraného úseku toku rieky Moravy v okolí mesta Olomouc a následným návrhom úpravy a návrhom protipovodňovej ochrany. V prvom kroku sú vykonané hydraulické overenia ...
 • Úprava vodního toku ve správě Povodí Dyje 

  Janovská, Michaela
  Bakalářská práce byla zaměřena na posouzení kapacity stávajícího stavu řeky Oslavy v intravilánu města Oslavany. Posuzovaný úsek se nachází v blízkosti fotbalového hřiště a zámku, který byl po-staven v roce 1225 a v případě ...
 • Vizualizace hydrotechnických staveb 

  Urbanec, Luděk
  Cílem práce je realizovat celý postup vytvoření realistické vizualizace (včetně animací) na malé vodní elektrárně Litoměřice. Předmětem práce je vytvoření prostorových modelů na základě existující výkresové dokumentace. S ...
 • Vyhodnocení povodňové situace na vybrané části toku 

  Štěpánová, Markéta
  Práce se zabývá vyhodnocením povodňové situace na úseku řeky Svitavy v Brně, za tří průtoků Q5, Q20 a Q100, a následně poskytuje návrh možné protipovodňové ochrany. Stávající situace je zhodnocena pomocí hydraulických ...
 • Využití Civil 3D při úpravách toku 

  Rajnoch, Dalibor
  Bakalářská práce se věnovala posouzení a úpravě toku Moravská Dyje v úseku mezi 263,69 km a 265,13 km. Úprava a posouzení bylo provedeno v programu Autocad CIVIL 3D a výpočtová část práce pomocí programu HEC-RAS. Zhodnotil ...
 • Využití HEC-RAS pro stanovení kapacity koryta toku pod vzdouvací stavbou 

  Pavlíček, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem průběhu hladin v úseku koryta toku pod přehradní hrází vodního díla Bawanur a výpočtem měrných křivek funkčních objektů hráze. Mezi funkční objekty této hráze patří spodní výpusti, ...
 • Zatížení mostních konstrukcí vyvolané působením vody a vodou nesených předmětů 

  Řezník, Jindřich
  Předmětem této práce je výčet a rozbor metod použitelných pro výpočet zatížení na mosty od vody a vodou nesených předmětů. Jedná se o hydrodynamické zatížení, zatížení od zachyceného spláví a zatížení od nárazu jednotlivých ...
 • Zásobení skautského tábora vodním trkačem 

  Růžička, Jakub
  Tato práce pojednává o zásobování skautského tábora užitkovou vodou z Trusovického potoka. Zásobování je prováděno vodním trkačem, jehož konstrukce je značně zjednodušena a sestavena pouze z dostupných tvarovek a armatur. ...