Now showing items 21-40 of 54

 • Motivace a stimulace podnikatele 

  Janošík, Martin
  Předmětem diplomové práce je motivace a stimulace podnikatelů a vlivů na jejich pracovní výkon. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy motivace a stimulace, zdroje motivace, dále pak různé stimulační prostředky, které ...
 • Motivace a stimulace podnikatele 

  Ivanov, Tomáš
  Předmětem diplomové práce „Motivace a stimulace podnikatele“ je zkoumání motivace podnikatelů v konkrétní společnosti a vytvoření návrhu na její zlepšení. Práce je rozdělena do dvou částí. První z nich je zaměřena na ...
 • Motivace a stimulace podnikatele 

  Pavelková, Nikola
  Bakalářská práce specifikuje roli motivace a stimulace podnikatele při zahájení podnikatelské činnosti. Jejím hlavním cílem je zjistit, do jaké míry vstup do podnikatelské činnosti ovlivňuje situace na trhu práce a jakou ...
 • Motivace a stimulace podnikatele 

  Jendrušáková, Jana
  Bakálářská práce analyzuje postupy a činnosti, které vedou podnikatele k požadovaným cílům, rozvoji firmy, finančnímu růstu. Analyzuje motivy a činnosti a obsahuje návrh stimulů, které podnikatele ( malí živnostníci, ...
 • Motivace a stimulace zaměstnanců 

  Dědoch, Lukáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku motivace a stimulace zaměstnanců ve firmě Gala, a. s. Prostějov. Cílem práce je zhodnotit současný motivační systém v podniku a navrhnout doporučení, která přispějí ke zvýšení ...
 • Motivace v podniku 

  Pernicová, Kateřina
  Úkolem diplomové práce je snaha o nalezení odpovědí na otázky, které budou zaměřeny hlavně na motivaci a stabilizaci zaměstnanců jedné nejmenované firmy. Prostřednictvím určitých aktivit, které vymyslím a některé z nich i ...
 • Motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti Roche 

  Giverts, Anna
  Cílem moje diplomové práce je: popsat a analyzovat motivace, hodnoceni a odměňování zaměstnanců na přikladu jedné úspěšné moderní společnosti. Metodika rozdělila práci na část teoretickou a část analytickou. Teoretická ...
 • Návrh na zlepšení realizace personálních činností v organizaci 

  Milichovský, František
  Tato diplomová práce analyzuje stávající situaci sledovaných personálních činnostech ve společnosti. Na základě této analýzy jsou následně určeny jejich nedostatky a dále navržena vhodná opatření pro zlepšení chodu ...
 • Návrh systému hodnocení zaměstnanců ve firmě AAA AUTO, a.s. 

  Pokoráková, Sandra
  Bakalářská práce se zaměřuje na systém hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti. Obsahuje návrh takového hodnocení, který přispívá k lepší výkonnosti zaměstnanců.
 • Personální činnosti v organizaci 

  Matějíčková, Barbora
  Diplomová práce „Personální činnosti ve společnosti“ se zaměřuje na provádění personálních prací ve společnosti Jiří Bláha. Specifikuje jednotlivé personální činnosti z teoretického hlediska a následně je porovnává se ...
 • Personální činnosti v organizaci: Motivace 

  Horák, Martin
  Diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců ve zkoumané společnosti. Na základě empirického šetření jsou navrženy instrumenty, které zaměstnance stimulují k vyššímu pracovnímu výkonu. Zaměstnancům tyto instrumenty pomohou ...
 • Personální činnosti v organizaci: Vůdcovství 

  Zelinka, Petr
  Předmětem diplomové práce je seznámit čtenáře s konceptem vůdcovství, na základě těchto teoretických poznatků zanalyzovat stav vedení v podniku VHZ-DIS, spol. s.r.o. a podat návrhy na efektivní leadership za účelem zvýšit ...
 • Personální činnosti v organizaci: Vůdcovství 

  Hladký, Jiří
  Cílem diplomové práce je představit na základě zpracování relevantních teoretických pramenů koncept vůdcovství, analyzovat současnou situaci v konkrétní organizaci a podat návrhy na efektivní leadership se záměrem zvýšit ...
 • Podpora kreativního myšlení a chování - analýza mentálních map 

  Kuchařová, Eva
  Diplomová práce se zaměřuje na kvalitativní kreativní metodu mentálního mapování. V teoretické části vymezuje také pojmy kreativity a kvalitativního výzkumu, které jsou spojené s mentálními mapami. V praktické části je ...
 • Podpora kreativního myšlení a chování - analýza mentálních map 

  Svoboda, Marek
  Kreativita je v dnešní době považována za důležitou manažerskou vlastnost. Kreativita pomáhá přizpůsobit se stále se měnícímu podnikatelskému okolí. Kreativní metoda mentálních map se může využít k zachycení proudu myšlenek ...
 • Postoje českých a slovenských studentů ekonomicky zaměřených VŠ k Evropské unii (komparativní výzkum) 

  Lukášová, Růžena; Franková, Emilie; Onderufová Voľanská, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015-04)
  Purpose of the article: Current students of Czech and Slovak universities have lived most of their lives in the separate Czech/Slovak Republic, in new political, economic and technological conditions and also in a more ...
 • Prevence a zvládání pracovních konfliktů 

  Miškaříková, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovních konfliktů. Teoretická část je za-měřena na obecnou problematiku konfliktů. Následně jsou uvedeny komunikační zna-losti a dovednosti, které při správném zvládání mohou být ...
 • Prevence a zvládání pracovních konfliktů 

  Doležalová, Andrea
  Bakalářská práce analyzuje problémy, které vznikají na pracovišti, v pracovním kolektivu. Analyzuje tedy pracovní konflikty. Obsahuje návrh takové prevence a zvládání konfliktů, který při respektování povede k lepší ...
 • Prevence a zvládání pracovních konfliktů 

  Štěpánková, Markéta
  V této bakalářské práci je zpracován přehled základních komunikačních nástrojů jako prevence při zvládání pracovních konfliktů. Práce zkoumá konflikty daňových poradců při výkonu jejich praxe a snaží se odhalit nedostatky ...
 • Profesionální image - jeho vliv, principy a možnosti utváření 

  Vaško, Michal
  Práce se zabývá teoretickou definicí profesionality a důležitosti tvorby jejího dojmu v praxi, analyzuje profesionální úroveň společnosti fungující na trhu a aplikuje na ni prakticky tuto teorii pro zvýšení úrovně jejího ...